Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Začatie uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 68d zákona o DPH

Začatie uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 68d zákona o DPH

Začatie uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 68d zákona o DPH

Ak platiteľ registrovaný podľa § 4 zákona o DPH spĺňa podmienky pre uplatňovanie osobitnej úpravy a rozhodne sa pre jej uplatňovanie, podľa § 68d ods. 2 zákona o DPH uplatňuje túto úpravu od prvého dňa zdaňovacieho obdobia, t.j. od prvého dňa kalendárneho mesiaca alebo od prvého dňa kalendárneho štvrťroka v závislosti od zdaňovacieho obdobia. Dátum začatia uplatňovania osobitnej úpravy platiteľ písomne oznámi daňovému úradu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom začal uplatňovať osobitnú úpravu. Lehota na oznámenie do konca kalendárneho mesiaca sa vzťahuje aj na platiteľov, ktorí majú zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok. Keďže zákon o DPH stanovil jednoznačnú povinnosť podať oznámenie písomne, nie je možné využiť § 19 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a oznámiť túto skutočnosť ústne do zápisnice u správcu dane. Od 1.1.2014 sú platitelia dane z pridanej hodnoty povinní doručovať finančnej správe všetky podania elektronickými prostriedkami. Povinnosť doručovania podaní elektronickými prostriedkami sa podľa § 14 daňového poriadku vzťahuje aj na daňového poradcu alebo advokáta za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní alebo zástupcu, ktorý zastupuje daňový subjekt, ktorý je platiteľom DPH. Skutočnosť, že si platiteľ nesplnil oznamovaciu povinnosť o začatí uplatňovania osobitnej úpravy nie je prekážkou pre jej uplatňovanie. Za nesplnenie povinnosti nepeňažnej povahy správca dane uloží pokutu podľa daňového poriadku.

Príklad č. 1

Platiteľ registrovaný podľa § 4 zákona o DPH so štvrťročným zdaňovacím obdobím dosiahol za kalendárny rok 2015 obrat 88 000 eur a za kalendárny rok 2016 nepredpokladá dosiahnutie vyššieho obratu ako za kalendárny rok 2015. Od 1.4.2016 sa platiteľ rozhodol uplatňovať osobitnú úpravu. Do 30.4.2016 je platiteľ povinný písomne oznámiť daňovému úradu dátum začatia uplatňovania osobitnej úpravy, pričom na platiteľa sa vzťahuje povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 14 daňového poriadku.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky podľa § 68d ods. 16 zákona o DPH zverejní na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky zoznam platiteľov, ktorí písomne oznámili začatie uplatňovania osobitnej úpravy, platiteľov, ktorí písomne oznámili skončenie uplatňovania osobitnej úpravy a platiteľov, ktorí uplatňovali osobitnú úpravu a ich registrácia pre daň bola zrušená. V súvislosti so zavedením osobitnej úpravy do zákona o DPH sa do daňového poriadku dopĺňa § 52 ods. 11. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy. V zozname sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum začatia a dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy a zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy skončilo. Zverejnenie týchto údajov bude mať informatívny charakter. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky podľa § 68d ods. 17 zákona o DPH zverejní na svojom portáli vzor oznámenia podľa § 68d ods. 2, 10 a 12 zákona o DPH.

Zdroj: Finančná správa SR