Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Povinnosti zamestnávateľa zo Zákona o zdravotnom poistení

Povinnosti zamestnávateľa zo Zákona o zdravotnom poistení

Zákon o zdravotnom poistení ukladá zamestnávateľovi nasledovné povinnosti:

 • vypočítať preddavok na poistné, riadne a včas platiť a odvádzať preddavky na poistné a vykazovať poistné príslušnej zdravotnej poisťovni
 • písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným úradom zmenu platiteľa poistného; ak má zamestnávateľ najmenej troch zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamovať príslušnej zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky
 • viesť a uchovávať po dobu desiatich rokov účtovné doklady a iné doklady potrebné na správne určenie vymeriavacieho základu, sadzby poistného, výšky poistného a jeho platenia
 • viesť a uchovávať po dobu desiatich rokov evidenciu o zamestnancoch, ktorá musí obsahovať
  1. meno a priezvisko, a to aj predchádzajúce, rodné číslo, u cudzinca sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nemá, adresu trvalého pobytu
  2. údaje o vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia
  3. počet dní, za ktoré sa platí poistné v členení na jednotlivé kalendárne mesiace
  4. príjem vstupujúci do vymeriavacieho základu v členení na jednotlivé kalendárne mesiace
  5. úhrn zaplatených preddavkov zamestnanca v členení na jednotlivé kalendárne mesiace
  6. úhrn zaplatených preddavkov zamestnávateľa za tohto zamestnanca v členení na jednotlivé kalendárne mesiace
  7. údaj o vzniku období, kedy je za zamestnanca platiteľom poistného štát
 • preukazovať príslušnej zdravotnej poisťovni skutočnosti potrebné na zistenie dodržania lehoty splatnosti preddavkov na poistné
 • predkladať príslušnej zdravotnej poisťovni na požiadanie doklady potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného
 • poskytovať súčinnosť pri výkone kontroly a predkladať príslušnej zdravotnej poisťovni pri výkone kontroly účtovné doklady a iné doklady týkajúce sa platenia, odvádzania, ročného zúčtovania a vykazovania poistného a umožniť výkon kontroly zamestnancom zdravotnej poisťovne povereným vykonaním kontroly
 • plniť oznamovacie povinnosti, ako je zmena platiteľa poistného, alebo vznik/zánik obdobia, v ktorom je platiteľom poistného štát
 • písomne alebo elektronicky oznámiť vznik, zmenu alebo zánik platiteľa poistného – zamestnávateľa (prihláška, odhláška zamestnávateľa) spôsobom určeným úradom; oznámenie obsahuje názov, sídlo, identifikačné číslo, číslo bankového účtu, deň určený na výplatu príjmov zo závislej činnosti a ak je zamestnávateľom fyzická osoba, aj meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko
 • v prípade prijatia dlhodobo nezamestnaného občana do pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru oznámiť písomne alebo elektronicky príslušnej zdravotnej poisťovni splnenie podmienky, že zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia takéhoto zamestnanca
 • oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným úradom vznik/zánik pomeru z iného dôvodu (napr. konateľstvo, mandátna zmluva) v prípade zamestnanca na pracovný pomer, štátnozamestnanecký pomer, služobný pomer alebo obdobný pracovný pomer, ktorý má nárok na odpočítateľnú položku, písomne alebo elektronicky