Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Zamestnanec nemôžete byť PN, brať nemocenskú a súčasne aj dávku v nezamestnanosti

Zamestnanec nemôžete byť PN, brať nemocenskú a súčasne aj dávku v nezamestnanosti

Zamestnanec nemôžete byť PN, brať nemocenskú a súčasne aj dávku v nezamestnanosti

Sociálna poisťovňa upozorňuje občanov, že nárok na dávku v nezamestnanosti im v niektorých životných situáciách môže zaniknúť aj počas jej poskytovania. Jedna z takýchto situácií nastáva v deň, keď je poberateľ tejto dávky vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (napr. z dôvodu nástupu do zamestnania). Nárok na dávku v nezamestnanosti mu zanikne taktiež dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo dňom smrti fyzickej osoby. Občan poberajúci dávku v nezamestnanosti stratí nárok na jej výplatu taktiež vždy uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti (t.j. po šiestich, resp. štyroch mesiacov).

Poistenec nemá nárok na dávku v nezamestnanosti ani za dni, počas ktorých dostáva dávky nemocenské, ošetrovné a materské, resp. počas ktorých mu úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypláca rodičovský príspevok.

Viac informácií o nároku na dávku v nezamestnanosti a podmienkach na jej výplatu je zverejnených na webovej stránky Sociálnej poisťovne v časti Poistenie v nezamestnanosti.

Zdroj: Sociálna poisťovňa