Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Zrážky zo mzdy – časť II - prednostné zrážky

Zrážky zo mzdy – časť II

Pojem zrážky zo mzdy sa spája predovšetkým s exekúciami, výživným alebo inými pohľadávkami voči tretím subjektom.

Môže ich zamestnávateľ zraziť bez súhlasu zamestnanca?

Pod pojmom zrážky je potrebné chápať tie zrážky zo mzdy, ktoré zamestnávateľ realizuje zo mzdy zamestnanca podľa paragrafu 131 odsek 1 Zákonníka práce.

§ 131
(1) Zo mzdy zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu, zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Tieto zrážky označujeme ako prednostné.

Prednostné zrážky podľa § 131 odsek 1 zákonníka práce sú základnou súčasťou výpočtu čistej mzdy zamestnanca.

Zamestnávateľ nepotrebuje žiaden písomný súhlas zamestnanca k vyššie uvedeným zrážkam.