Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Zrážky zo mzdy – časť III - zrážky bez súhlasu zamestnanca

Zrážky bez súhlasu zamestnanca

Bez súhlasu zamestnanca, môže zamestnávateľ zraziť zamestnancovi zo mzdy prednostné zrážky. Okrem toho existujú aj ďalšie druhy zrážok pre ktoré zamestnávateľ nepotrebuje mať súhlas zamestnanca.

Medzi tieto zrážky zaraďujeme:

  • preddavok na mzdu, ktorý musí zamestnanec vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy (napr. bola vyššia vyplatená záloha ako čistá mzda, ktorá bola vypočítaná pri výpočte mzdy)
  • sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správny orgánom
  • peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov
  • neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a pod.
  • nevyúčtované preddavky cestovných náhrad (ak bola poskytnutá záloha na pracovnú cestu vyššia ako cestovná náhrada)
  • náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo jej časť, na ktorú zamestnanec stratil nárok alebo mu nárok nevznikol
  • náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol
  • sumu odstupného alebo jeho časť, ktorú je zamestnanec povinný vrátiť podľa § 76 ods. 4 Zákonníka práce