Podmienky webinárov a školení

Všetky dôležité informácie, ktoré potrebujete o webinári a školení vedieť

Každý webinár a školenie pre Vás pripravujeme s osobitým prístupom. Pre hladký priebeh registrácie aj následnej realizácie webinára/školenia potrebujeme od Vás dôležité informácie obdržať dostatočne včas.

  

Prihlásenie na webinár/školenie

Prihlásenie na webinár/školenie je možné iba elektronicky:

 1. vyplnením formulára pre prihlásenie, ktorý sa nachádza na web stránke pri webinári/školení, alebo
 2. zaslaním požiadavky prostredníctvom systému ServiceDesk.

Telefonické prihlášky nie sú akceptované!

Prihlášky sú spracovávané v poradí, v akom boli doručené.
Prihlášku je nutné zaslať najneskôr do 3 pracovných dní pred začiatkom webinára/školenia. Prihláška zaslaná v čase kratšom ako 3 pracovné dni bude posudzovaná individuálne.

Po odoslaní vyplneného formulára pre prihlásenie je nahlasovateľovi webinára/školenia elektronicky zaslané potvrdenie o prijatí prihlášky.

Ak nahlasovateľ webinára/školenia neobdrží potvrdenie prihlášky do 48 hodín, je potrebné:
1.  skontrolovať si priečinok s nevyžiadanou poštou (SPAM),
2.  bezodkladne telefonicky kontaktovať zákaznícke centrum spoločnosti HOUR, spol. s r. o.: +421 41 286 15 15, voľba 5 za účelom doriešenia.

Prihlásenie na webinár/školenie je záväzné a je podkladom pre fakturáciu. Zaslaním prihlášky na webinár/školenie účastník súhlasí s týmito podmienkami webinára/školenia.


Zrušenie účasti na webinári/školení

Každé zrušenie účasti nám musí byť oznámené elektronicky a čo najskôr. Pri stornovaní prihlášky zo strany účastníka v čase 4 a viac pracovných dní pred konaním webinára/školenia nebude poplatok za webinár/školenie účtovaný; pri stornovaní prihlášky v čase kratšom ako 3 pracovné dni bude poplatok za webinár/školenie zúčtovaný v plnej výške.

Pokiaľ účastník vôbec neoznámi zrušenie účasti na webinári/školení, bude zúčtovaný poplatok za webinár/školenie v plnej výške.

Ak sa účastník nemôže webinára/školenia zúčastniť, môže za seba prihlásiť náhradníka. O tejto skutočnosti je povinný spoločnosť HOUR, spol. s r. o. čo najskôr elektronicky informovať. Finančné vzťahy medzi pôvodným a náhradným účastníkom rieši výhradne pôvodný účastník.

Prípadné ďalšie zmeny zo strany účastníka (presun na iný termín/iný webinár/iné školenie, zmena e-mailovej adresy pre zaslanie pozvánky a pod.) je potrebné oznámiť elektronicky, najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára/školenia.

HOUR, spol. s r. o. si vyhradzuje právo zrušenia webinára/školenia v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet účastníkov potrebný pre uskutočnenie webinára/školenia.


Konanie webinárov/školení

HOUR, spol. s r. o. si vyhradzuje právo zrušenia webinára/školenia z dôvodu nedostatočného obsadenia alebo z technických dôvodov. HOUR, spol. s r. o. túto skutočnosť účastníkovi čo najskôr elektronicky oznámi a ponúkne, podľa možnosti, náhradný termín, príp. individuálne školenie.

HOUR, spol. s r. o. si vyhradzuje právo zmeny dátumu webinára/školenia z dôvodov vyššej moci (napr. prerušenie dodávky elektrického prúdu, náhle ochorenie školiteľa a pod.). HOUR, spol. s r. o. zmenu dátumu webinára/školenia čo najskôr elektronicky oznámi účastníkovi, s ktorým dohodne nový termín webinára/školenia, príp. individuálne školenie.

HOUR, spol. s r. o. si v odôvodnených prípadoch vyhradzuje právo na zmenu školiteľa.


Platobné podmienky

Účastník uhradí poplatok za webinár bezhotovostným prevodom alebo priamym vkladom na účet:

HOUR, spol. s r. o.

IBAN: SK8209000000000076567126

BIC: GIBASKBX

VS = IČO účastníka školenia

ŠS = DDMMRRRR (dátum konania webinára).

Daňový doklad - faktúra bude zaslaná po obdržaní platby, resp. po absolvovaní webinára. V prípade potreby vystavenia zálohovej faktúry je účastník povinný vopred elektronicky informovať HOUR, spol. s r. o. o tejto skutočnosti.


   Realizácia webinára/školenia

   Realizácia webinára/školenia prebehne prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams bez potreby inštalácie aplikácie účastníkom.

   Spravidla jeden pracovný deň pred konaním webinára/školenia bude účastníkovi elektronicky zaslaná pozvánka na webinár/školenie. V pozvánke bude pripojený odkaz, cez ktorý sa účastník pripojí na webinár/školenie.

   Ak účastník neobdrží pozvánku 1 pracovný deň pred začiatkom webinára/školenia, je potrebné:

   1.  skontrolovať si priečinok s nevyžiadanou poštou (SPAM)
   2.  bezodkladne telefonicky kontaktovať zákaznícke centrum spoločnosti HOUR, spol. s r. o.: +421 41 286 15 15, voľba 5 za účelom doriešenia.

   Za účelom overenia správneho pripojenia na webinár/školenie odporúčame, aby sa účastník prihlásil aspoň 10 minút pred začiatkom webinára/školenia. V prípade problémov s prihlásením účastník bezodkladne telefonicky kontaktuje zákaznícke centrum spoločnosti HOUR, spol. s r. o.: +421 41 286 15 15, voľba 5 za účelom doriešenia.

   Spoločnosť HOUR, spol. s. r. o. nenesie zodpovednosť za prípadné technické problémy vzniknuté na strane účastníka webinára/školenia.

   Účastník nie je oprávnený vyhotovovať z webinára/školenia žiadny zvukovo-obrazový, zvukový alebo obrazový záznam alebo prenos. V prípade zistenia porušenia podmienok pripojenia na webinár/školenie je účastník bezodkladne odpojený alebo je mu inak znemožnený prístup k webináru/školeniu.

   Vyhotovenie takéhoto záznamu alebo prenosu ako aj jeho šírenie môže byť považované za porušenie Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679, príp. Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Zákona č. 185/2015 Autorský zákon v platnom znení.


   Technické podmienky

   Podmienkou pre pripojenie na webinár/školenie je, minimálne:

   • funkčné pripojenie na internet,
   • funkčný reproduktor; bývajú štandardnou súčasťou notebookov, v prípade stolových počítačov odporúčame si uvedené preveriť. Pripojený reproduktor je nevyhnutný pre počutie školiteľa.

   Viac informácií na https://humanet.sk/skolenia, príp. nás kontaktujte prostredníctvom systému ServiceDesk alebo na telefónnom čísle zákazníckeho centra spoločnosti HOUR, spol. s r. o.: 041/286 15 15, voľba 5.

   V prípade záujmu o individuálne školenie nás kontaktujte prostredníctvom systému ServiceDesk alebo na telefónnom čísle zákazníckeho centra spoločnosti HOUR, spol. s r. o.: 041/286 15 15, voľba 5.