Všeobecné obchodné podmienky-platné do 31.12.2018


Všeobecné obchodné podmienky platné do 31.12.2018.


Všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom a podmienky využívania systému Humanet alebo jeho vybraných služieb (ďalej ako „VOP“).

1.Úvodné ustanovenia, pojmy


1.1.

Poskytovateľ

Spoločnosť HOUR, spol. s r.o. so sídlom M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, IČO: 31586163, IČ DPH: SK2020448969, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 1182/L, č. účtu: SK82 0900 0000 0000 7656 7126, SLSP, email: info@humanet.sk, portál: www.humanet.sk.
Spoločnosť HOUR, spol. s r.o. je oprávnená poskytovať užívateľom službu prístupu cez internet k vybranému balíku služieb alebo k vybranej službe systému Humanet.

1.2 

UžívateľOsoba registrovaná na portáli Humanet identifikovaná jej emailovou adresou a ďalšími údajmi zadanými na portáli Humanet v profile užívateľa. Jednotlivec alebo organizácia môže mať na portáli Humanet zriadených aj viacero profilov užívateľa.

1.3 

Sprostredkovateľ


Organizácia alebo osoba oprávnená na predaj služieb systému Humanet užívateľovi na základe zmluvy o spolupráci, ktorú má uzatvorenú s poskytovateľom na predaj služieb systému Humanet. Zoznam sprostredkovateľov je verejne dostupný na portáli www.humanet.sk v sekcii Obchodní partneri.

1.4 

Uzatvorenie zmluvyVyjadrením súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami uzatvárajú poskytovateľ a užívateľ zmluvu podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá vymedzuje práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní prístupu cez internet k systému Humanet v rozsahu vybraného balíka služieb alebo vybranej služby. Za vyjadrenie súhlasu s týmito všeobecnými podmienkami zo strany poskytovateľa sa považuje ich zverejnenie na portáli Humanet v sekcii Všeobecné obchodné podmienky. Za vyjadrenie súhlasu s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zo strany užívateľa sa považuje označenie voľby „Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami“ na portáli Humanet k vyhláseniu „Potvrdzujem, že som čítal Všeobecné obchodné podmienky, že som im porozumel a vyjadrujem s nimi svoj bezpodmienečný a dobrovoľný súhlas.“. Poskytovateľ je oprávnený tieto Všeobecné obchodné podmienky meniť a upravovať, o čom vopred informuje užívateľov emailom a aj na portáli Humanet aspoň 30 dní pred ich vstupom do účinnosti.

1.5 

HumanetHumanet alebo systém Humanet, alebo databáza Humanet, alebo portál Humanet poskytuje najmä funkcionality umožňujúce vedenie jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva a funkcionality pre spracovanie miezd a personalistiky; funkcionality sú prístupné prostredníctvom siete internet.

1.6 

Ochrana osobných údajov

Vyplnením kontaktných údajov v procese registrácie užívateľa a databázy Humanet v rozsahu a následným označením voľby „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ na portáli Humanet k vyhláseniu „Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, emailová adresa a telefónne číslo na účely využívania systému Humanet, evidencie zákazníkov, fakturácie a správy zákazníckych účtov a zasielanie správ, noviniek portálu Humanet z emailovej adresy info@humanet.sk a na plnenie a prípadné vymáhanie vzájomných záväzkov, a to bez ohľadu na to, či ide o spracovanie v elektronickej alebo listinnej podobe.“ Užívateľ ako dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. spoločnosťou HOUR, spol. s r.o. so sídlom M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, IČO: 31586163 ako prevádzkovateľom. Súhlas je uvedený na dobu neurčitú a užívateľ ho môže kedykoľvek odvolať oznámením odoslaným na emailovú adresu info@humanet.sk. Následkom odvolania súhlasu je ukončenie využívania služieb.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude osobné údaje užívateľa chrániť a neposkytne ich tretej osobe s výnimkou prípadov, ak jej je táto povinnosť nariadená na základe zákona alebo osobám zo zákona viazaným povinnosťou mlčanlivosti (napr. advokáti, notári, daňoví poradcovia a pod.). O tomto poskytnutí osobných údajov tretej osobe je poskytovateľ povinný emailom zaslať oznámenie užívateľovi v lehote do 5 pracovných dní.

1.7 

Ukončenie využívania služby

Za ukončenie využívania služby zo strany užívateľa môže poskytovateľ považovať aj uplynutie viac ako 12 mesiacov od posledného prihlásenia užívateľa do svojho profilu ako aj odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa bodu 1.6.2.Predmet zmluvy2.1.

Poskytovateľ poskytuje užívateľovi službu využitia systému Humanet prostredníctvom internetu v rozsahu vybranej služby alebo vybraného balíka služieb, ktoré sú presne uvedené a špecifikované na portáli Humanet.

2.2.

Užívateľ je oprávnený využívať službu alebo balík služieb po splnení podmienok uvedených v článku 3.


  3. Postup a podmienky zakúpenia služby resp. balíka služieb


  3.1.

  Užívateľ je povinný zaregistrovať sa na portáli Humanet a pravdivo uviesť pri registrácii požadované údaje. Za uvedené údaje nesie užívateľ právnu zodpovednosť a predpokladá sa, že užívateľ je oprávnený tieto údaje poskytnúť v zmysle platnej legislatívy. Ak poskytovateľ uspokojivo neoverí registračné údaje užívateľa, je oprávnený dočasne blokovať užívanie služieb. Ak nedôjde k úspešnému overeniu registračných údajov užívateľa v lehote 6 mesiacov od registrácie, poskytovateľ je oprávnený zrušiť profil užívateľa vrátane databáz založených užívateľom, a to aj v prípade, že sú tieto databázy sprístupnené aj iným užívateľom. Ak poskytovateľ svojou činnosťou zistí nesprávne alebo neaktuálne registračné údaje užívateľa, je oprávnený tieto údaje opraviť a informovať o tom užívateľa emailom. Až do momentu autorizácie zmenených údajov užívateľom je užívateľ blokovaný a nemôže užívať služby.  3.2.


  Prístupové meno a heslo oprávňuje užívateľa využívať vybranú službu alebo balík služieb v rozsahu definovanom na portáli Humanet.  3.3.


  Platbu za využívanie vybraných služieb realizuje užívateľ na základe faktúry, ktorú mu poskytovateľ zasiela elektronickou formou podľa bodu 3.4. Pokiaľ nebude úhrada zo strany užívateľa realizovaná v lehote splatnosti, vyhradzuje si poskytovateľ právo na zablokovanie prístupu užívateľovi k využívaniu príslušnej služby alebo balíka služieb. Poskytovateľ môže zablokovať tiež prístup k databázam založeným užívateľom, a to aj v prípade, že sú tieto databázy sprístupnené iným užívateľom. Právo na zablokovanie prístupu podľa predchádzajúcej vety môže poskytovateľ využiť aj vo vzťahu k tým užívateľom, ktorí majú v profile užívateľa uvedené rovnaké identifikačné číslo organizácie (IČO) alebo rovnakú emailovú adresu pre zasielanie elektronických faktúr, ako užívateľ so záväzkom po lehote splatnosti. Za odblokovanie prístupu má poskytovateľ právo účtovať aktivačný poplatok podľa aktuálne platného cenníka. Tým nie je dotknuté právo poskytovateľa jednostranne ukončiť zmluvu podľa bodu 6.2.


  3.4.  Užívateľ týmto v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení udeľuje poskytovateľovi súhlas na to, aby mu za dodané služby vystavoval faktúru v elektronickej forme vo formáte pdf. (ďalej len „elektronická faktúra“). Elektronická faktúra je v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty daňovým dokladom. Poskytovateľ sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať užívateľovi prostredníctvom elektronickej pošty, a to na emailovú adresu užívateľa uvedenú v profile užívateľa pre zasielanie elektronických faktúr. Užívateľ je povinný neodkladne informovať poskytovateľa o akýchkoľvek zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto podmienok, najmä o zmene emailovej adresy. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku úniku údajov poruchou na komunikačnej trase pri doručovaní elektronickej faktúry prostredníctvom siete internet. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia užívateľa do siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase k užívateľovi alebo v dôsledku akejkoľvek inej nemožnosti užívateľa nadviazať príslušné spojenie alebo prístup k internetu.


  3.5.


  Vystavenie faktúry realizuje poskytovateľ vždy v nasledujúcom kalendárnom mesiaci po využití príslušnej služby. Pokiaľ celková suma na faktúre nedosahuje aspoň hodnotu 10 € s DPH, potom môže poskytovateľ faktúru vystaviť aj neskôr. Na konci roka poskytovateľ vystaví faktúru aj v prípade, že celková suma na fakturáciu je nižšia ako 10 € s DPH. V prípade ukončenia zmluvy vystaví poskytovateľ faktúru k poslednému dňu poskytovania príslušnej služby.

  3.6.

  Poskytovateľ poskytne užívateľovi zľavu vo výške 10 € s DPH pri založení prvej databázy pre reálne spracovanie dát na portáli Humanet.


  3.7.


  Doba využitia služby alebo balíka služieb začína dňom, kedy užívateľ vykonal výber príslušnej služby resp. balíka služieb prostredníctvom portálu Humanet.Cena služby nezahŕňa poplatok za internetové pripojenie, toto si je povinný zabezpečiť užívateľ vo svojom mene a na svoje náklady.


   4. Práva a povinnosti užívateľa

   4.1

   Užívateľ je oprávnený využívať vybranú službu alebo balík služieb v rozsahu vybranej služby alebo balíka uvedenom na portáli Humanet, ak nenastanú skutočnosti uvedené v bode 6.2.

   4.2

   Užívateľ nesmie poskytnúť tretej osobe prístupové meno a heslo. Užívateľ je oprávnený previesť časť služieb alebo všetky služby na iného užívateľa na základe vzájomnej dohody užívateľov. Na základe tejto dohody poskytovateľ realizuje takýto prevod.

   4.3

   Užívateľ je oprávnený využívať systém Humanet len podľa pokynov a podmienok uvedených v návodoch na obsluhu.

   4.4

   Užívateľ nie je oprávnený zasahovať do systému iným spôsobom ako funkciami v ňom obsiahnutými, nie je oprávnený systém meniť alebo upravovať. Tento bod nijakým spôsobom nerozširuje oprávnenia užívateľa, ako sú vymedzené v bode 4.3.

   4.5

   Užívateľ je povinný každú zmenu v jeho kontaktných údajoch vykonať aj na portáli Humanet. V prípade porušenia tejto povinnosti je poskytovateľ oprávnený jednostranne ukončiť zmluvu podľa bodu 6.2.

   4.6

   Užívateľ zodpovedá za využívanie služieb v súlade s touto zmluvou a legislatívnymi predpismi. Užívateľ zodpovedá za správnosť dát zadávaných ním do systému Humanet.

   4.7

   Užívateľ súhlasí so zasielaním informácií a noviniek zasielaných na jeho emailovú adresu prostredníctvom portálu Humanet.

   4.8

   V prípade akejkoľvek zmeny vo fakturačných údajoch (názov spoločnosti, právna forma, sídlo, IČO, IČ DPH, kontaktná e-mailová adresa, e-mailová adresa na doručovanie elektronických faktúr) je užívateľ povinný neodkladne tieto zmeny aktualizovať vo svojom profile na portáli Humanet.


   5. Práva a povinnosti poskytovateľa

   5.1

   Poskytovateľ je povinný zabezpečiť pre užívateľa po splnení požadovaných podmienok prístup na portál Humanet prostredníctvom užívateľského mena a hesla, ktoré si užívateľ zadal pri svojej registrácii na portál Humanet. Ak poskytovateľ eviduje voči užívateľovi alebo v súvislosti s užívateľom pohľadávky po lehote splatnosti, je oprávnený neumožniť užívateľovi objednanie ďalších služieb alebo balíka služieb až do úplného vysporiadania všetkých súvisiacich pohľadávok poskytovateľa. Akékoľvek prípadné platby užívateľa je poskytovateľ oprávnený započítať na svoje staršie splatné pohľadávky, ktoré eviduje voči užívateľovi alebo v súvislosti s užívateľom.

   5.2

   Poskytovateľ poskytuje služby s odbornou starostlivosťou. Poskytovateľ je povinný priebežne a v dostatočnom časovom predstihu aktualizovať systém v súlade s platnou a účinnou legislatívou.

   5.3

   Poskytovateľ je oprávnený dočasne zablokovať využívanie služieb aj v prípade, že o to požiada štatutárny orgán alebo iná oprávnená osoba organizácie, ktorá je uvedená v registračnom formulári užívateľa podľa bodu 3.1.

   5.4

   Poskytovateľ zabezpečí užívateľovi prístup k systému Humanet s výnimkou uvedenou v bode 5.5. Poskytovateľ uchová všetky dáta užívateľa dostupné užívateľovi na prezeranie aj po ukončení využívania služby zo strany užívateľa, a to štandardne na portáli Humanet po dobu 6 mesiacov odo dňa ukončenia využívania služby alebo na základe odsúhlasenej osobitnej cenovej ponuky v lehote 6 mesiacov odo dňa ukončenia využívania služby poskytovateľ umožní užívateľovi nainštalovať službu lokálne na užívateľovom počítači tak, aby mohol užívateľ dáta prezerať bez časového obmedzenia. Mesiac pred uplynutím 6 mesačnej lehoty podľa predchádzajúcej vety poskytovateľ užívateľa upozorní na následok trvalého vymazania a zneprístupnenia dát užívateľa na portáli Humanet emailom na emailovú adresu užívateľa, pod ktorou je užívateľ na portáli zaregistrovaný. Ak sa užívateľ ani po doručení upozornenia podľa predchádzajúcej vety do uplynutia 6 mesačnej lehoty neprihlási do svojho profilu na portáli Humanet a ani inak nedá poskytovateľovi najavo záujem pokračovať vo využívaní služby, poskytovateľ môže trvale vymazať a zneprístupniť dáta užívateľa.

   5.5

   Poskytovateľ je oprávnený uskutočniť na serveroch a ostatných zariadeniach plánovanú odstávku v rozsahu maximálne 300 minút mesačne. Odstávka bude slúžiť na uskutočnenie potrebných updatov a upgradov softvéru, údržby a výmeny hardvéru. Počas uvedenej a v prípade dlhšej odstávky je poskytovateľ povinný na túto skutočnosť upozorniť oznámením na svojom portáli a emailom na emailovú adresu užívateľa, pod ktorou je užívateľ na portáli zaregistrovaný. Poskytovateľ nie je povinný, nad rámec času plánovanej odstávky podľa prvej vety tohto bodu, poskytovať služby počas plošného výpadku pripojenia do siete internet, počas vojnového stavu, výnimočného stavu alebo v prípade iných objektívnych, nepredpokladateľných a neodvrátiteľných skutočností (vis maior).

   5.6

   Poskytovateľ zabezpečí technický a bezpečnostný dohľad a servis servera, ku ktorému zabezpečuje užívateľovi prístup pri poskytovaní služieb.

   5.7

   Poskytovateľ poskytuje a užívateľ prijíma služby „tak ako sú“. Poskytovateľ neposkytuje žiadne záruky, či už výslovné alebo domnelé a do maximálnej možnej miery, ktorú umožňujú príslušné predpisy, sa zrieka a vylučuje všetky vyjadrenia, ústne alebo písomné, podmienky a záruky, vrátane domnelých záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na použitie na konkrétny účel, uspokojivej kvality a dodržiavania predpisov.

   5.8

   Zodpovednosť poskytovateľa sa obmedzuje do maximálnej možnej miery, ktorú povoľuje zákon. Zodpovednosť v žiadnom prípade neprekročí sumu, ktorú užívateľ zaplatil ako cenu za službu za posledných 6 mesiacov. Toto obmedzenie zodpovednosti a súvisiace riziko sa odráža na cene za služby.

   5.9

   Poskytovateľ nie je povinný vydať údaje z databázy užívateľovi, až do momentu úhrady jeho splatných záväzkov. Tým nie je dotknuté právo poskytovateľa trvalo vymazať a zneprístupniť údaje užívateľa po uplynutí 6 mesiacov odo dňa ukončenia využívania služby podľa bodu 5.4 ani právo poskytovateľa jednostranne ukončiť zmluvu podľa bodu 6.2.


   6. Doba platnosti zmluvy a jej ukončenie

   6.1

   Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Trvalým vymazaním a zneprístupnením údajov užívateľa podľa bodu 5.4 zmluva zaniká.

   6.2

   Poskytovateľ môže zmluvu vypovedať v 30 dňovej výpovednej lehote resp. v 24 hodinovej výpovednej lehote podľa bodu 7.2, ak užívateľ nedodrží podmienky uvedené v tejto zmluve, najmä ak ani po zablokovaní prístupu podľa bodu 3.3 do 30 dní neuhradí splatnú faktúru za poskytnuté služby. Výpoveď sa doručuje emailom na emailovú adresu užívateľa, pod ktorou je užívateľ na portáli zaregistrovaný. Uplynutím výpovednej doby zmluva zaniká.

   6.3

   Užívateľ prostredníctvom štatutárneho orgánu alebo inej oprávnenej osoby organizácie, ktorá je uvedená v registračnom formulári užívateľa podľa bodu 3.1, môže požiadať o ukončenie zmluvy emailom zaslaným na emailovú adresu poskytovateľa info@humanet.sk.

   6.4

   Užívateľ a poskytovateľ môžu zmluvu ukončiť aj vzájomnou dohodou.

   6.5

   Po riadnom ukončení platnosti a účinnosti zmluvy poskytovateľ umožní na dobu 6 mesiacov pasívny prístup k dátam /len na prezeranie/ a odovzdá zálohu dát, ak o to užívateľ požiada, a ak má užívateľ vyrovnané všetky záväzky voči poskytovateľovi.

   6.6

   Po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy nie je užívateľ oprávnený využívať službu prístupom cez internet.

   6.7

   Všetky zrieknutia, obmedzenia zodpovednosti a všetky ostatné ustanovenia, ktoré po ukončení zmluvy majú pretrvávať, pretrvajú po ukončení zmluvy v celej svojej platnosti a účinnosti.


   7. Duševné vlastníctvo


   7.1

   Systém Humanet je autorské dielo v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení. Vizuál portálu Humanet je duševným vlastníctvom poskytovateľa. Označenie „Humanet“ je registrovanou ochrannou známkou poskytovateľa.

   7.2

   Zneužitie prístupu k systému Humanet, jeho neoprávnené využívanie alebo vykonávanie neoprávnených úprav, napodobňovanie alebo kopírovanie vizuálu portálu Humanet a neoprávnené používanie označenia „Humanet“ sa v zmysle príslušných zákonov považujú za konanie porušujúce práva duševného vlastníctva poskytovateľa zakladajúce civilnoprávnu alebo aj trestnoprávnu zodpovednosť. Za neoprávnené používanie označenia „Humanet“ sa považuje aj údaj o používaní systému Humanet (tzv. referencie) bez súhlasu poskytovateľa. Konanie užívateľa, ktoré sa považuje za porušenie práv duševného vlastníctva poskytovateľa, je dôvodom na jednostranné ukončenie zmluvy podľa bodu 6.2, pričom výpovedná lehota je 24 hodín.

   8. Záverečné ustanovenia

   8.1

   Zmluvné strany si zvolili za právo, ktorým sa majú spravovať všetky ich vzájomné vzťahy, právo Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, následky jej neplatnosti, jej výklad alebo zrušenie, budú riešené príslušným súdom Slovenskej republiky.

   8.2

   Písomnosti adresované niektorej zo zmluvných strán sa predovšetkým doručujú na emailové adresy na strane poskytovateľa – info@humanet.sk/uvedená v bode 1.1/ a na strane užívateľa – emailová adresa uvedená v bode 1.2 sa považujú za doručené okamihom získania spätnej väzby adresáta. Taktiež sa považujú za doručené uplynutím 3 hodín od odoslania emailu bez toho, aby bol odosielateľ upozornený emailovou službou na nemožnosť doručenia emailu, a to aj v prípade, že sa adresát o emaile nedozvedel.

   Ak sa doručujú písomnosti v listinnej podobe tradičnou poštou, považujú sa za doručené dňom ich prevzatia adresátom, alebo ním poverenou osobou. Na účely tejto zmluvy sa písomnosti považujú za doručené aj dňom odmietnutia ich prevzatia zo strany adresáta, dňom vrátenia písomnosti ako nedoručiteľnej z dôvodu, že adresát nie je známy, ako aj tretím dňom od ich uloženia na pošte, pokiaľ ich doručenie na poslednú známu adresu adresáta nie je úspešné, a to aj v prípade, že adresát sa o uložení písomnosti na pošte nedozvie.

   8.3

   V prípade kolízie ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok a ustanovení osobitnej zmluvy, má prednosť osobitná zmluva.

   8.4

   Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na portáli Humanet, sekcia VOP a sú účinné od 1.8.2017. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky, o čom bude emailom aspoň 30 dní vopred informovať všetkých užívateľov a aj verejnosť na portáli Humanet.

   Predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky platné do 31.7.2017