Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Poukázanie 2 %, prípadne 3 % z dane

Viete aké podmienky musíte spĺňať, aby ste mohli darovať 2 %, prípadne 3 % z vašej dane? Poukázať 2 % (3 %) podielu zaplatenej dane môžete pri splnení nasledovných podmienok.

Ak podávate daňové priznanie

  • Do lehoty na podanie daňového priznania nesmiete mať nedoplatok na dani z príjmov.
  • Daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré podávate vyhlásenie, musíte zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania.
  • Nemôžete mať podaný odklad na podanie daňového priznania, ani povolenie platenia dane v splátkach.

Ak suma dane na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia alebo rovnajúca sa 5 eur, ktorú nie ste povinný uhradiť, táto suma sa nepovažuje za daňový nedoplatok.

Ak ste zamestnanec a firma vám vykonáva ročné zúčtovanie dane

  • Zamestnanec sa preukáže potvrdením od zamestnávateľa, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, mu bola zrazená.
  • Ak vznikol nedoplatok na dani za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, musí byť uhradený, najneskôr do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia. Takéto potvrdenie Vám na žiadosť vystaví zamestnávateľ a je prílohou vyhlásenia.
  • Zamestnanec, ktorý sa rozhodne prostredníctvom správcu dane poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane, je povinný uhradiť aj taký daňový nedoplatok, ktorého suma sa rovná alebo je nižšia ako 5 eur.
  • Ak ste vo vyhlásení určili len jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane, podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá, pričom za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus.