Od 1. septembra 2020 aktualizujeme VOP

V záujme neustále zlepšovania a skvalitňovania našich služieb aktualizujeme Všeobecné obchodné podmienky, ktorých nové znenie vstúpi do platnosti  1. septembra 2020.


Vybrané zmeny, ktoré nové VOP prinášajú:

 • Vo všetkých bodoch VOP:
  • Označenie databáza zaniká, nahrádza ho označenie agenda
 • V bode 6.6
  • Poskytovateľ je oprávnený vyzvať užívateľa na registráciu v systéme ServiceDesk, pričom užívateľovi zašle registračné číslo potrebné pre registráciu, spolu s návodom k systému. Užívateľ je povinný sa v systéme ServiceDesk zaregistrovať a komunikovať s poskytovateľom výlučne prostredníctvom tohto systému alebo telefonicky na číslach zverejnených na portáli Humanet. E-maily zaslané na adresy mzdy@humanet.sk a uctovnictvo@humanet.sk budú automaticky presmerované do systému ServiceDesk. Ak sa užívateľ v systéme ServiceDesk nezaregistruje, poskytovateľ nie je povinný vybaviť požiadavku užívateľa zaslanú e-mailom.
 • V bode 7.6
  • Poskytovateľ je ďalej oprávnený dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služby bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie zmluvy, a to v prípade, ak sa odôvodnene domnieva, že užívateľ alebo tretia osoba:
 • V bode 7.6.1. a)
  • vykonávanie akejkoľvek nezákonnej alebo inej nevhodnej aktivity, ktorá je v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo Európskej únie prostredníctvom poskytovanej služby;
 • V bode 11.3.
  • Poskytovateľ je oprávnený zmluvu vypovedať v lehote, ktorú stanovujú tieto VOP, inak vo výpovednej lehote jeden kalendárny mesiac, ak:
 • V bode 11.4.
  • Užívateľ je oprávnený sám, prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu alebo inej oprávnenej osoby, ktorá je oprávnená za užívateľa konať, vypovedať zmluvu emailom zaslaným na emailovú adresu poskytovateľa referentprezmluvy@hour.sk. Výpovedná doba pre takýto prípad je najmenej 1 kalendárny mesiac, pričom začína plynúť prvým dňom bezprostredne nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení žiadosti a končí posledným kalendárnym dňom užívateľom vybraného mesiaca .
 • V bode 11.5.
  • Za výpoveď zo strany užívateľa sa považuje aj žiadosť o zrušenie účtu, ktorú užívateľ zašle prostredníctvom portálu Môj Humanet. Výpovedná doba je najmenej 1 kalendárny mesiac, pričom začína plynúť prvým dňom bezprostredne nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení žiadosti o zrušenie účtu a končí posledným kalendárnym dňom užívateľom vybraného mesiaca.
  • Zrušením účtu užívateľ stratí možnosť prístupu k svojim agendám. Poskytovateľ zároveň zašle notifikáciu o zrušení účtu všetkým užívateľom, ktorí majú prístup do niektorej z agend užívateľa žiadajúceho zrušenie účtu.
  • Zrušením účtu zaniká zmluva uzatvorená v zmysle bodu 10.1 VOP a Zmluva o spracúvaní osobných údajov uzatvorená v súlade s bodom 2.8 VOP. Poskytovateľ uchová agendy po zrušení účtu užívateľa, pričom v zmysle GDPR vo vzťahu k osobným údajom spracúvaným v agendách nadobudne postavenie Prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom Poskytovateľa na spracúvanie osobných údajov je ochrana právnych nárokov a zabránenie vzniku škôd. Poskytovateľ osobné údaje, ktorých spracúvanie nie je nevyhnutné pre dosiahnutie uvedeného účelu anonymizuje bez možnosti ich obnovenia a po vysporiadaní všetkých záväzkov, všetky agendy trvalo vymaže.
 • V bodoch 13.3 a 13.4 – dátum platnosti VOP

Úplné znenie nových Všeobecných obchodných podmienok nájdete na nasledujúcom odkaze.

Všeobecné obchodné podmienky Humanet

Doterajšie Zmluvné a obchodné podmienky v celom rozsahu strácajú účinnosť 31. augusta 2020.