Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Absolventi škôl nemajú automaticky nárok na dávku v nezamestnanosti (2018)

Absolventi škôl nemajú automaticky nárok na dávku v nezamestnanosti

Informácia Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov a budúcich absolventov škôl, že po ukončení školy a zamestnania popri štúdiu im automaticky nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti. Podmienkou na priznanie tejto dávky je trvanie poistenia v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní, v posledných štyroch rokoch pred dňom zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce. Absolvent školy – študent (žiak strednej školy alebo študent denného štúdia vysokej školy) totiž nie je povinne poistený na sociálne poistenie. Keďže sám neplatí poistné na žiadny druh sociálneho poistenia (nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti) a neplatí ho za neho nikto, nemá ani nárok na žiadnu dávku zo Sociálnej poisťovne.

Žiak, ktorý má trvalý pobyt v SR, má však možnosť od 16. roku veku dobrovoľne sa poistiť. V takom prípade by po splnení ostatných podmienok (doba trvania poistenia, riadne a včas zaplatené poistné) mohol získať nárok na niektorú z dávok, teda aj dávky v nezamestnanosti. Na tento typ poistenia však nie je možné prihlásiť sa spätne.

Ak študent popri škole pracuje na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, získava postavenie zamestnanca s povinnosťou platiť poistné na nemocenské, dôchodkové poistenie, ale aj na poistenie v nezamestnanosti, ktorú zaňho plní zamestnávateľ. Na priznanie dávky v nezamestnanosti však musí spĺňať aj ostatné zákonom stanovené podmienky (byť evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a mať poistenie aspoň 730 dní počas štyroch rokov pred zaradením do tejto evidencie).

Zdroj: Sociálna poisťovňa