Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Ako nové životné minimum od 1. júla 2017 zmení niektoré dôchodkové dávky

Ako nové životné minimum od 1. júla 2017 zmení niektoré dôchodkové dávky

Od 1. júla 2017 sa zmenila suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Suma životného minima sa zvýšila na 199,48 eur mesačne. Životné minimum má vplyv na exekučné zrážky z dôchodkovej dávky, vznik nároku na predčasný starobný dôchodok a od 1. januára 2018 tiež na garantovaný dôchodkový príjem vo forme minimálneho dôchodku.

Od 1. júla 2017

1. Exekučné zrážky z dôchodkovej dávky

Sociálna poisťovňa bude od júla 2017 väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku vykonáva exekučné zrážky, poukazovať vyššiu sumu dôchodku.

Uvedené spôsobí navýšenie minima, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať a ktoré je 100 % sumy životného minima.

Od 1. júla 2017 je životné minimum pre jednu plnoletú fyzickú osobu 199,48 eur mesačne. Základná suma pre dôchodcu ako povinného je 100 % sumy životného minima, teda 199,48 eur mesačne. Základná suma pre každú osobu, ktorej dôchodca poskytuje výživné, je 50 % sumy životného minima, teda v súčasnosti 99,74 eur mesačne. Osobitne je stanovená základná suma vtedy, ak je pohľadávkou, v prospech ktorej sa zrážky vykonávajú, výživné na maloleté dieťa.

Zvýšenie sumy životného minima môže mať za následok aj ukončenie vykonávania zrážok z dôchodku. Ide o situáciu, kedy suma dôchodku je nižšia ako minimum, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať.

Po zmene sumy životného minima Sociálna poisťovňa vykoná zrážky z dôchodku prvýkrát podľa uvedených pravidiel vo výplatnom termíne v mesiaci august 2017, pričom dôchodcom vyplatí aj peniaze, ktoré im boli za mesiac júl 2017 zrazené navyše.

2. Predčasný starobný dôchodok

Jednou z podmienok vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok je, že suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého poistenec žiada o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2 – násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu alebo ak si poistenec sporil v II. pilieri, súčet predčasného starobného dôchodku z I. piliera a predčasného starobného dôchodku z II. piliera je vyšší ako 1,2 – násobok životného minima. Od 1. júla 2017 nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne od 239,40 eur mesačne.

Od 1. januára 2018

1. Dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku

Hranice minimálneho dôchodku v kalendárnom roku určuje vždy suma životného minima platná v druhom polroku predchádzajúceho roka. Zmena sumy životného minima v druhom polroku 2017 teda znamená zvýšenie hraníc minimálneho dôchodku od 1. januára 2018.

Najnižšia hranica, za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa zvýši zo sumy 269,50 eur mesačne na sumu 271,30 eur mesačne. Súčet dôchodkových príjmov poistenca, ktorý má aspoň 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, od 1. januára 2018 nebude môcť byť nižšia ako 271,30 eur mesačne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa