Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Ako postupovať v prípade ochorenia alebo úrazu v zahraničí?

Ako postupovať v prípade ochorenia alebo úrazu v zahraničí?

V prípade náhleho ochorenia alebo úrazu, ktorý utrpel poistenec Sociálnej poisťovne v cudzine, platia pre uznanie dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá je podmienkou na priznanie nemocenského, osobitné pravidlá. V takom prípade môže poistenec postupovať dvomi spôsobmi:

1. Ak mu v zahraničí poskytnú neodkladnú zdravotnú starostlivosť spojenú s hospitalizáciou, po ukončení hospitalizácie do troch dní predloží prepúšťaciu správu z cudziny ošetrujúcemu lekárovi na Slovensku, ktorý potvrdí dočasnú pracovnú neschopnosť poistenca. Ošetrujúci lekár vystaví potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti spätne, pričom dátum začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti určí podľa prepúšťacej správy.

2. V prípade, že sa choroba alebo úraz stali v členskom štáte EÚ (EHP, Švajčiarsku) poistenec môže požiadať lekára v danom štáte, aby osvedčil jeho práceneschopnosť a určil pravdepodobnú dĺžku jej trvania. Poistenec následne zašle potvrdenie Sociálnej poisťovni. Ak tamojší lekári nevydávajú potvrdenie o práceneschopnosti, poistenec požiada o vystavenie potvrdenia priamo inštitúciu vykonávajúcu sociálne poistenie v danom štáte. Táto inštitúcia bezodkladne zabezpečí lekárske posúdenie práceneschopnosti osoby a vystavenie príslušného potvrdenia. Vyššie uvedené potvrdenia o práceneschopnosti Sociálna poisťovňa pre priznanie nemocenského akceptuje tak, akoby boli vystavené ošetrujúcim lekárom v Slovenskej republike.

Zdroj: Sociálna poisťovňa