Ako získať informácie o svojom sociálnom poistení

Informácia Sociálnej poisťovne

Poistenci Sociálnej poisťovne môžu jednoducho získať informácie o údajoch nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v e-Službách Sociálnej poisťovne. Aby získali elektronický prístup k údajom zo svojho individuálneho účtu poistenca, stačí osobne navštíviť miestne príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne. Po predložení občianskeho preukazu a podpísaní dohody o prístupe k elektronickým službám Sociálnej poisťovne poistenci dostanú bezplatne prístupovú kartu (tzv. GRID karta), ktorá im umožní získať pasívny prístup k Informácii o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca. Ten obsahuje: identifikačné údaje poistenca; údaje o vzniku a zániku nemocenského poistenia (NP); dôchodkového poistenia (DP) a poistenia v nezamestnanosti (PvN); údaje o počte dní NP, DP a PvN; údaje o období prerušenia NP, DP a PvN; údaje o vymeriavacom základe na platenie poistného na NP, DP a PvN; údaje o tom, či bolo odvedené poistné; údaj o osobnom mzdovom bode, všeobecnom vymeriavacom základe a údaj o aktuálnej dôchodkovej hodnote.

Počet dní poistenia a vymeriavacie základy, z ktorých bolo platené poistné, priamo ovplyvňuje to, či poistenec získa nárok a zároveň v akej výške sa mu dávka vyráta – napr. nemocenské, materské, ošetrovné, dávka v nezamestnanosti, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský/vdovecký a sirotský dôchodok.

Údaje v individuálnom účte poistenca sa aktualizujú raz ročne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa