Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Najčastejšie chyby zamestnávateľov v kontakte so Sociálnou poisťovňou

Okrem toho, že do Sociálnej poisťovne nahlasujete nástup do pracovného pomeru a ukončenie pracovného pomeru resp. dohody, nemali by ste zabúdať ani na ostatné ohlasovacie povinnosti.

Časté chyby, ktorých sa zamestnávatelia v kontakte so Sociálnou poisťovňou dopúšťajú sú:

    Kontak so Sociálnou poisťovňou
  • nenahlasujú obdobia prerušenia nemocenského poistenia, dôchodkové poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca do ôsmich dní od tohto prerušenia;

  • neoznamujú začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom do ôsmich dní od začiatku ich čerpania prostredníctvo RLFO;

  • ak sú u jedného zamestnávateľa dva právne vzťahy, nesprávne prihlasujú zamestnanca len raz a neuvádzajú oba poistné vzťahy v mesačnom výkaze;

  • oznamujú nesprávny typ zamestnanca – napr. dohodár, je nutné rozlišovať pravidelný, nepravidelný príjem a tiež typy dohôd – dohoda o pracovnej činnosti (DoPČ), dohoda o vykonaní práce (DoVP), dohoda o brigádnickej práci študenta (DoBPŠ);

  • v mesačnom výkaze poistného a vo výkaze poistného a príspevkov neuvádzajú všetkých zamestnancov (je potrebné uvádzať aj tých, ktorí majú celomesačnú PN, alebo celomesačné prerušenie poistenia, znižovať počet kalendárnych dní v obdobiach s dňami vylúčenia a prerušenia), pri zamestnancoch - dohodároch neuvádzajú počet dní, za ktoré zamestnávateľ platí poistné na sociálne poistenie;

  • nedodržujú lehoty na prihlásenie a odhlásenie zamestnanca;

  • nedodržujú povinnú identifikáciu platieb platnú od 1. marca 2012.