Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Čo sa mení v zákonoch od 1. mája 2018 – 2. časť

S účinnosťou od 1.5.2018 bol prijatý Zákon 63/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.Zákon novelizoval celý rad zákonov:

 • Zákonník práce
 • Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Zákon o štátnej službe
 • Zákon o minimálnej mzde
 • Zákon o dani z príjmov
 • Zákon o sociálnom poistení
 • Zákon o zdravotnom poistení
 • Zákon o službách zamestnanosti
 

Zákon č. 63/2018 priniesol viacero zmien, z nich niektoré sme si predstavili v prvej časti príspevku Čo sa mení v zákonoch od 1. mája 2018 – 1. časť.

Zákonník práce

Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok

Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok sa od 1.5.2018 zvyšuje z 50 % na 100 % priemerného zárobku.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu

S platnosťou od 1.5.2018 Zákonník práce zavádza mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a v nedeľu. Zamestnávateľ je teda povinný okrem mzdy zaplatiť zamestnancovi aj mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu. Sumy sadzieb sú stanovené v dvoch etapách. Od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019, a ku zvýšeniu dôjde od 1. mája 2019. Základná sadzba je tá vyššia, a len za podmienok určených v Zákonníku práce môže zamestnávateľ preplácať tieto mzdové zvýhodnenia s nižšou sadzbou.

Na pracoviskách s nočnými zmenami sa na účely mzdových zvýhodnení sobota a nedeľa začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku. Na pracoviskách, kde nie sú nočné zmeny, sa sobota a nedeľa začínajú o 0:00 hod, končia o 24:00 hod.

Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a v nedeľu sú samostatné inštitúty, nárok na tieto mzdové zvýhodnenia sa v zákone navzájom nevylučujú. To znamená, že ak zamestnanec pracoval v sobotu alebo v nedeľu, a táto práca bola u neho prácou nadčas, má nárok nielen na mzdu a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, ale aj na mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, resp. v nedeľu. Ak navyše na takýto deň pripadol sviatok, má nárok aj na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok.

Aj v prípade, že zamestnanec cez sobotu alebo nedeľu vykonával aktívnu pracovnú pohotovosť, má nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, resp. v nedeľu.

S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu a v nedeľu. V takom prípade mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu alebo v nedeľu zamestnancovi nepatrí.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu sa nezahŕňa do výpočtu doplatku do minimálnej mzdy a doplatku do minimálneho mzdového nároku

Podľa § 120 ods. 2 Zákonníka práce sa mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a v nedeľu nezahŕňajú do dosiahnutej mzdy pre výpočet doplatku do minimálneho mzdového nároku, rovnako tak ako podľa § 3 ods. 2 Zákona č. 663/2007 o minimálnej mzde sa nezahŕňajú do dosiahnutej mzdy pre výpočet doplatku do minimálnej mzdy.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v noci

Zvýšili a rozšírili sa sadzby mzdového zvýhodnenia za prácu v noci. Základná sadzba je tá vyššia, a len za podmienok určených v Zákonníku práce môže zamestnávateľ toto mzdové zvýhodnenie preplácať s nižšou sadzbou. Samostatná sadzba platí pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce.

S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú nočnú prácu. V takom prípade mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu zamestnancovi nepatrí.

Peňažné plnenie pri príležitosti obdobia dovoleniek a vianočných sviatkov (13. a 14. plat)

Zamestnávateľ môže zamestnancovi poskytnúť peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, kedy toto plnenie vypláca v mesiaci jún, a peňažné plnenie za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov, kedy toto plnenie vypláca v mesiaci december.

Odvodová a daňová úľava na peňažné plnenie pri príležitosti obdobia dovoleniek a vianočných sviatkov

Na tieto plnenia sa vzťahujú pri splnení zákonných podmienok čiastočné odvodové a daňové úľavy vyplývajúce z ustanovení novelizovaného znenia Zákona o dani z príjmov, Zákona o zdravotnom poistení a Zákona o sociálnom poistení. Prehľad daňových úľav uvádzame v tabuľke, pričom úľavy sa týkajú sumy najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov pre každé z peňažných plnení. Prechodné ustanovenia upravujú obdobia, v ktorých sa úľava na daň, zdravotné poistenie a sociálne poistenie bude uplatňovať.

Podmienky pre uplatnenie úľavy zo sumy 500 eur z peňažného plnenia pri príležitosti obdobia dovoleniek:

 • suma vyplateného peňažného plnenia je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca,
 • pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov,
 • plnenie sa zamestnancovi vyplatilo v mesiaci jún.
 

Podmienky pre uplatnenie úľavy zo sumy 500 eur z peňažného plnenia pri príležitosti vianočných sviatkov:

 • suma vyplateného peňažného plnenia je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca,
 • pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31. októbru príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov,
 • plnenie sa zamestnancovi vyplatilo v mesiaci december,
 • za príslušné zdaňovacie obdobie bolo zamestnancovi vyplatené peňažné plnenie, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od dane.
 

Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

S platnosťou od 1.5.2018 sa menia podmienky, kedy sa má pri určení priemerného zárobku na pracovnoprávne účely použiť pravdepodobný priemerný zárobok: Ak zamestnanec v rozhodujúcom období neodpracoval aspoň 21 dní alebo 168 hodín, použije sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok. (do 30.4.2018 platilo 22 dní alebo 170 hodín).

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Príplatok za prácu v noci

S platnosťou od 1.5.2018 je síce príplatok za prácu v noci zamestnanca odmeňovaného podľa zákona č. 553/2003 aj naďalej 25 % hodinovej sadzby funkčného platu, ale po novom, najmenej v sume podľa § 123 ods. 1 Zákonníka práce.

Príklad:

Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikovú prácu, sa vypláca príplatok za 10 hodín práce v noci. Hodinová sadzba funkčného platu zamestnanca je 3,7989.

Výpočet príplatku za prácu v noci podľa zákona č. 553/2003:

10 x 3,7989 x 0,25 = 9,49725 = 9,50 (0,01 nahor)

Výpočet príplatku za prácu v noci podľa Zákonníka práce:

10 x 2,759 x 0,35 = 9,6565 = 9,66 (0,01 mat.)

Suma príplatku za prácu v noci, vypočítaná podľa Zákonníka práce, je u tohto zamestnanca vyššia ako suma vypočítaná podľa zákona č. 553/2003, preto bude vyplatená suma príplatku vypočítaná podľa Zákonníka práce.

Príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu

Obdobne pri príplatku za prácu v sobotu a v nedeľu s platnosťou od 1.5.2018 je síce príplatok aj naďalej 30 % hodinovej sadzby funkčného platu, ale po novom, najmenej v sume podľa § 122a ods. 1 a § 122b ods. 1 Zákonníka práce.

Príklad:

Zamestnancovi sa vypláca príplatok za 10 hodín práce v sobotu a za 10 hodín práce v nedeľu. Hodinová sadzba funkčného platu zamestnanca je 4,2759.

Výpočet príplatku za prácu v sobotu podľa zákona č. 553/2003:

10 x 4,2759 x 0,30 = 12,8277 = 12,83 (0,01 nahor)

Výpočet príplatku za prácu v nedeľu podľa zákona č. 553/2003:

10 x 4,2759 x 0,30 = 12,8277 = 12,83 (0,01 nahor)

Výpočet príplatku za prácu v sobotu podľa Zákonníka práce:

10 x 2,759 x 0,25 = 6,8975 = 6,90 (0,01 mat.)

Výpočet príplatku za prácu v nedeľu podľa Zákonníka práce:

10 x 2,759 x 0,50 = 13,795 = 13,80 (0,01 mat.)

Zamestnancovi bude vyplatená vyššia suma príplatku. Kým suma príplatku za prácu v sobotu je vyššia vypočítaná podľa zákona č. 553/2003, suma príplatku za prácu v nedeľu je vyššia vypočítaná podľa Zákonníka práce.

Spracovala: Ing. Martina Lapšová, HOUR, spol. s r.o.