Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty

Podľa § 2 zákona č. 222/2004 o DPH je predmetom dane:

  • dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby
  • poskytnutie služby (dodanie služby) za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby
  • nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie
  • dovoz tovaru do tuzemska z tretích krajín

Tovar

Tovarom na účely zákona o DPH sa rozumie hmotný majetok, ktorým je hnuteľná vec, nehnuteľná vec vrátane pozemkov, elektrina, voda, chlad, teplo, bankovky a mince, ak sú dodané (predané) na účely zberateľské za cenu inú, ako je ich nominálna hodnota.

Dodanie tovaru

Dodaním tovaru je prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník, pričom rozhodujúce je, že kupujúci získal právo disponovať s tovarom ako vlastník.

Služba a dodanie služby

Službou je každé plnenie zdaniteľnej osoby, ktoré nie je dodaním tovaru. O dodanie (poskytnutie) služby, ktoré je zdaniteľným obchodom, ide v tom prípade, ak existuje právny vzťah medzi dodávateľom (poskytovateľom) služby a prijímateľom služby, ktorý sa realizuje za určitú protihodnotu.

Nadobudnutie tovaru

Nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu Európskej únie, ak dodávateľom z iného členského štátu Európskej únie je osoba identifikovaná pre daň.

Dovoz tovaru

Dovozom tovaru sa rozumie nákup tovaru v tretej krajine (mimo územia Európskej únie), ktorý bol dovezený z tretieho štátu na územie Európskej únie.