Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Daňová evidencia

Daňová evidencia

Živnostník alebo iná zárobkovo činná fyzická osoba má viac možností ako účtovať o svojom podnikaní. Najčastejšie vedie jednoduché účtovníctvo, môže sa však rozhodnúť aj pre podvojné účtovníctvo alebo naopak zjednodušiť svoje záznamy a viesť daňovú evidenciu alebo si uplatniť paušálne výdavky.

Čo je daňová evidencia a kto ju môže viesť?

Daňová evidencia je zjednodušené sledovanie príjmov a výdavkov daňovníka, ktoré nemusí dodržiavať ustanovenia zákona o účtovníctve.

Do 31.12.2013 bolo vedenie daňovej evidencie obmedzené len pre daňovníkov, ktorí nemali zamestnancov a nepresiahli hranicu obratu 170 000 €. Tieto obmedzenia však boli od 1.1.2014 zrušené a teraz môže daňovú evidenciu viesť každá fyzická osoba. Platiteľ DPH tiež môže viesť daňovú evidenciu, musí však svoju evidenciu viesť aj v súlade so zákonom o DPH.

Čo musí daňovník sledovať v rámci daňovej evidencie?

  • všetky príjmy peňažné aj nepeňažné, dosiahnuté z podnikania alebo inej zárobkovej činnosti, zdaniteľné aj oslobodené od dane, v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane, na základe účtovných dokladov
  • daňové výdavky v časovom slede členení potrebnom na zistenie základu dane na základe účtovných dokladov
  • hmotný a nehmotný majetok, zaradený do obchodného majetku
  • zásoby a pohľadávky
  • záväzky

Náležitosti účtovného dokladu

Podľa zákona o účtovníctve, musí účtovný doklad, ktorý je preukázateľným účtovným záznamom obsahovať:

  • slovné a číselné označenie účtovného dokladu
  • obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov
  • peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva
  • dátum vyhotovenia účtovného dokladu

Aká je forma daňovej evidencie?

Forma vedenia daňovej evidencie nie je stanovená, daňovník však musí svoje záznamy uchovať po dobu 5 rokov od vzniku povinnosti podať daňové priznanie.

Kedy je daňová evidencia výhodná?

Daňová evidencia je vhodná pre daňovníka, ktorý nemá veľký obrat a nemá veľa dokladov, ale jeho preukázateľné daňové výdavky sú vyššie ako 40% jeho príjmov. Zároveň je vhodné, ak nie je platiteľom DPH, pretože pre splnenie ustanovení zákona o DPH a všetkých požadovaných výkazov o DPH je lepšie vedenie jednoduchého účtovníctva.

Pri daňovej evidencii daňovník nie je účtovnou jednotkou, nezostavuje účtovnú závierku a k daňovému priznaniu neprikladá výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch. Musí však v daňovom priznaní vyznačiť, že viedol daňovú evidenciu.