Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Daňová licencia

Daňová licencia

Je Vaša spoločnosť v strate? Začnite šetriť na daňovú licenciu. Či sa Vašej spoločnosti darí, alebo nedarí, daň z príjmov zaplatíte. Zákon o dani príjmov zavádza od 1.1.2014 pojem daňová licencia, čo vlastne znamená minimálnu daň pre právnické osoby.

Koho sa to týka?

Daňovú licenciu budú za rok 2014 platiť právnické osoby, ak ich daňová povinnosť za daňové obdobie bude nižšia ako výška daňovej licencie.

Koho sa to netýka?

 • fyzické osoby – živnostníci, slobodné povolania
 • daňovník, ktorému prvý krát vznikla povinnosť podať daňové priznanie – napríklad novovzniknutá s.r.o. za svoje prvé zdaňovacie obdobie
 • daňovník, ktorý prevádzkuje chránenú dielňu
 • verejné obchodné spoločnosti
 • daňovník, ktorý vstúpil do likvidácie alebo bol na neho vyhlásený konkurz
 • neziskové účtovné jednotky (napríklad záujmové združenia právnických osôb, občianske združenia
 • politické strany a hnutia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, vysoké školy, neinvestičné fondy, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby...)
 • rozpočtové a príspevkové organizácie
 • obce a vyššie územné celky
 • štátne fondy
 • ďalšie právnické osoby –Sociálna poisťovňa, Fond ochrany v kladov, Rozhlas a televízia Slovenska, Národná banka Slovenska, Fond národného majetku, Kancelária rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Slovenský pozemkový fond, Garančný fond investícií, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Slovenská kancelária poisťovateľov