Denný vymeriavací základ zamestnanca s odvodovou úľavou, ktorý nie je nemocensky poistený

Denný vymeriavací základ zamestnanca s odvodovou úľavou, ktorý nie je nemocensky poistený

Legislatíva

Zamestnanec v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere s uplatnenou odvodovou úľavou napriek tomu, že nie je povinne nemocensky poistený, má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. Na rozdiel od ostatných zamestnancov, ktorí sú povinne nemocensky poistení, u zamestnanca s úľavou sa denný vymeriavací základ, z ktorého sa počíta náhrada, určuje z priemerného mesačného zárobku. Podľa § 134 ods. 4 Zákonníka práce sa priemerný mesačný zárobok vypočíta tak, že sa priemerný hodinový zárobok vynásobí priemerným počtom pracovných hodín pripadajúcich v roku na jeden mesiac podľa týždenného pracovného času zamestnanca. Priemerný mesačný zárobok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Priemerný mesačný príjem sa vypočíta nasledovne:

priemerný hodinový zárobok x (365,25 : 7 : 12 x priemerný týždenný fond hodín podľa úväzku)

Keďže sa denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady pri dočasnej pracovnej neschopnosti počíta z priemerného mesačného zárobku, môže sa stať, že ak prvých desať dní nemoci prechádza do ďalšieho mesiaca, v ktorom dôjde k zmene priemerného zárobku, bude sa náhrada pri dočasnej pracovnej neschopnosti počítať v dvoch mesiacoch z dvoch súm denného vymeriavacieho základu.

V prípade, že u zamestnanca s odvodovou úľavou dôjde k porušeniu podmienky príjmu, vzniká mu okrem iného povinné nemocenské poistenie. Začiatkom nemocenského poistenia pre posúdenie rozhodujúceho obdobia na určenie sumy denného vymeriavacieho základu pre výpočet náhrady pri dočasnej pracovnej neschopnosti je 1. deň kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k porušeniu podmienky príjmu.

Viac o tom, ako pri výpočte denného vymeriavacieho základu postupuje program Humanet sa dočítate v príspevku Rozhodné obdobie pre denný vymeriavací základ na našej stránke v sekcii Mzdový a účtovný poradca/ Mzdy.

Spracovala: Ing. Martina Lapšová, HOUR, spol. s r.o.