Dlhodobý majetok

Dlhodobý majetok je z pohľadu účtovníctva samostatnou kapitolou. Má svoje pravidlá ako s ním z pohľadu účtovníctva zaobchádzať.

Dlhodobý majetok sa člení na štyri skupiny – nehmotný, hmotný, finančný a dlhodobé pohľadávky.

Dlhodobý nehmotný majetok

Nehmotný majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2400 € a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok.

 • Aktivované náklady na vývoj náklady spojené s výsledkami vývojovej činnosti, napr. dizajn, zhotovovanie a testovanie prototypov, zhotovovanie nástrojov...
 • Software – nakúpené programové produkty ak nie sú súčasťou hardwaru, produkty vyrobené vlastnou činnosťou nie na zákazku, ale za účelom obchodovania
 • Oceniteľné práva – licencie, ochranné známky, patenty, know-how...
 • Goodwill – majetok obstaraný v súvislosti s kúpou podniku, vkladmi podnikateľa do spoločnosti alebo splynutím spoločností
 • Ostatný nehmotný majetok – majetok, ktorý sa nedá zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich skupín

Dlhodobý hmotný majetok

Hmotný majetok, ktorého vstupná cena v prípade samostatne hnuteľných vecí je vyššia ako 1700 € a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok. Hmotný majetok rozdeľujeme do dvoch skupín - neodpisovaný a odpisovaný.

Odpisovaný hmotný majetok

Majetok, ktorý sa postupne opotrebováva a svoju hodnotu prenáša do novo vytváraných výkonov. Opotrebenie majetku sa vyjadruje odpisom.

 • Stavby bez ohľadu na ich vstupnú cenu, stavebno-technické vyhotovenie a účel – budovy, silá, mosty, vodojemy...
 • Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných veci – stroje, dopravné prostriedky, veci s technicko-prevádzkovým určením (nábytková stena, sedacia súprava...)
 • Pestovateľské celky trávnych porastov s dobou plodnosti viac ako tri roky – vinice, chmeľnice, ovocné sady...
 • Zvieratá základného stáda a ťažné zvieratá – dospelé plemenné a chovné zvieratá chované za účelom hospodárskeho využitia (rodenie mláďat, produkcia mlieka, vlny...)
 • Ostatný dlhodobý majetok - majetok, ktorý sa nedá zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich skupín

Neodpisovaný hmotný majetok

Majetok charakteristický tým, že sa neopotrebováva, ale naopak postupom času sa jeho cena zvyšuje.

 • Pozemky
 • Umelecké diela a zbierky

Dlhodobý finančný majetok

Predstavuje cenné papiere, podiely, pôžičky, ďalší majetok ako sú umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré podnik nakúpil s cieľom dlhodobo uložiť voľné peňažné prostriedky.

Dlhodobé pohľadávky

Pohľadávky s dohodnutou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok.