Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Dodatková dovolenka

Dodatková dovolenka

Viete, či má zamestnanec nárok na dodatkovú dovolenku? Aké sú jej podmienky vzniku a kedy ju môže zamestnanec čerpať? Môže sa za nevyčerpanú dodatkovú dovolenku poskytnúť náhrada mzdy?

V nasledujúcom článku sa budeme zaoberať znením dodatkovej dovolenky podľa Zákonníka práce.

Podľa § 106 zamestnanec, ktorý vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé, má nárok na dodatkovú dovolenku v dĺžke jedného týždňa. Ak zamestnanec za týchto podmienok pracuje len časť kalendárneho roka, patrí mu za každých 21 takto odpracovaných dní jedna dvanástina dodatkovej dovolenky.

Za zamestnanca, ktorý vykonáva práce v takto sťažených podmienkach podľa tohto zákona sa považuje taký zamestnanec, ktorý:

  • trvale pracuje v zdravotníckych zariadeniach alebo na ich pracoviskách, kde sa ošetrujú chorí s nákazlivou formou tuberkulózy a syndrómom získanej imunitnej nedostatočnosti (HIV/AIDS)
  • je pri práci na pracoviskách s infekčnými materiálmi vystavený priamemu nebezpečenstvu nákazy
  • je pri práci vo významnej miere vystavený nepriaznivým účinkom ionizujúceho žiarenia
  • pracuje pri priamom ošetrovaní alebo pri obsluhe duševne chorých alebo mentálne postihnutých aspoň v rozsahu polovice určeného týždenného pracovného času
  • pracuje nepretržite aspoň jeden rok v tropických alebo iných zdravotne obťažných oblastiach
  • vykonáva mimoriadne namáhavé práce, pri ktorých je vystavený pôsobeniu škodlivých fyzikálnych alebo chemických vplyvov v takom rozsahu, že môžu vo významnej miere nepriaznivo pôsobiť na zdravie zamestnanca
  • pracuje s dokázanými chemickými karcinogénmi alebo pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity

Práce, pracoviská a oblasti, ktoré sú zaradené ako zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé, ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Podľa § 107 za nevyčerpanú dodatkovú dovolenku nemožno poskytnúť náhradu mzdy; táto dovolenka sa musí vyčerpať, a to prednostne.