Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Túto dohodu môže uzatvoriť zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá je

  • žiak strednej školy alebo
  • študent dennej formy vysokoškolského štúdia

Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere (priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzujú za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 mesiacov). Dohodu o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná.

V dohode musí byť uvedené:

  • dohodnutá práca,
  • dohodnutá odmena za vykonanú prácu,
  • dohodnutý rozsah pracovného času,
  • doba, na ktorú sa dohoda uzatvára (na určitú dobu, prípadne na neurčitý čas).

Jedno vyhotovenie dohody o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

Neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu študenta potvrdením o návšteve školy. Potvrdenie o návšteve školy sa nevyžaduje, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka.

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len pre prípady v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhému účastníkovi.

Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí by vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.