Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Dohoda o pracovnej činnosti

Dohoda o pracovnej činnosti

Dohodu o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná. Jedno vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi. Na jej základe možno vykonávať pracovnú činnosť najviac 10 hodín týždenne.

V dohode musí byť uvedené:

  • dohodnutá práca,
  • dohodnutá odmena za vykonávanú prácu,
  • doba, na ktorú sa dohoda uzatvára (na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov).

Odmena za vykonávanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila druhému účastníkovi.