Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Dohoda o vykonaní práce

Dohoda o vykonaní práce

Zamestnávateľ môže dohodu o vykonaní práce uzatvoriť s fyzickou osobou, ak predpokladaný rozsah práce alebo pracovnej úlohy, na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín kalendárnom roku. Do predpokladaného rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce. Dohodu možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov.

Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná. Musí v nej byť vymedzená

  • pracovná úloha,
  • dohodnutá odmena za jej vykonanie,
  • doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonávať, a
  • rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy.

Písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.