Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – 1. časť

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – 1. časť

Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pri dodržaní dvoch podmienok:

  • ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (pri dohode o vykonaní práce),
  • ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (pri dohode o pracovnej činnosti a dohode o brigádnickej práci študentov).

Pri dohodách sa určuje pracovný čas ako časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s uzatvorenou dohodou, pričom dobou odpočinku je akákoľvek doba, ktorá nie je pracovným časom.

Pracovný čas zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín.

Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nemožno nariadiť ani s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť a prácu nadčas.

Zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť v práci zamestnanca s uzatvorenou dohodou, pokiaľ ide o dôležité osobné prekážky v práci uvedené v § 141 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až g) Zákonníka práce, ktoré zasiahli do času, na ktorý zamestnávateľ určil výkon práce. Za tento čas dohodárovi náhrada odmeny nepatrí.

Po dohode so zástupcami zamestnancov môže zamestnávateľ aj pre dohodárov určiť čas potrebný na osobnú očistu po skončení práce, ktorý sa zamestnancovi započíta do pracovného času. V prípade, ž u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, môže zamestnávateľ určiť tieto podmienky vlastným rozhodnutím.

Pri dohodách je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi prestávky v práci, nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni a dni pracovného pokoja podľa § 91 až 95 Zákonníka práce rovnako ako pri pracovných zmluvách. Zamestnávateľ je povinný dodržať podmienky ustanovené v § 98 Zákonníka práce pri výkone nočnej práce aj v prípade dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti, tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu. Zamestnávateľ je povinný vieš evidenciu vykonanej práce u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o vykonaní práce tak, aby v jednotlivých dňoch bola zaznamenaná dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca vykonávala.