Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – 2. časť

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – 2. časť

Dohody môžu byť uzatvárané aj s mladistvým zamestnancom (mladším ako 18 rokov), ale len pri splnení podmienky, že sa tým neohrozí jeho zdravý vývoj, bezpečnosť, mravnosť alebo výchova na povolanie. Mladistvý zamestnanec nesmie byť zamestnávaný prácami pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní, prácami, ktoré so zreteľom na anatomické, fyziologické a psychické zvláštnosti v tomto veku sú pre neho neprimerané, nebezpečné alebo jeho zdraviu škodlivé, prácami, pri ktorých je vystavený zvýšenému nebezpečenstvu úrazu alebo pri ktorých výkone by mohol vážne ohroziť bezpečnosť a zdravie spoluzamestnancov alebo iných osôb.

Dohody nemožno uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona.

V oblasti zodpovednosti za škodu zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu spôsobenú zavineným porušením povinnosti pri výkone práce a alebo priamej súvislosti s ním rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere. Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti nesmie presiahnuť tretinu skutočnej škody a nesmie byť vyššia ako tretina odmeny dohodnutie za vykonanie tejto práce okrem prípadov, kedy zamestnanec zodpovedá za stratu zverených predmetov alebo za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať. Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorú utrpel pri výkone práce podľa uzatvorenej dohody alebo v priamej súvislosti s ním, rovnako ako zamestnancom v pracovnom pomere.

Poskytovanie minimálnej mzdy sa vzťahuje na zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu (nielen na zamestnanca v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.) To znamená, že aj pri odmeňovaní zamestnancov s uzatvorenou dohodou o vykonaní práce, dohodou o pracovnej činnosti a dohodou o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi od 1.1.2017 minimálne 2,5 eur za hodinu vykonanej práce.

Fyzické osoby vykonávajúce zárobkovú činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú zúčastnené na sociálnom a zdravotnom poistení rovnako ako zamestnanci s uzatvorenou pracovnou zmluvou. Výnimky z tohto pravidla platia pre vybrané kategórie osôb, ktoré nemusia platiť niektoré poistné odvody.

Prečítajte si prvú časť článku:

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – 1. časť