Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – 3. časť

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – 3. časť

Zamestnávateľ, ktorý uzatvoril dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru v prípade, ak si už nesplnil registračnú a oznamovaciu povinnosť pri predchádzajúcom zamestnaní zamestnanca formou pracovnej zmluvy, je povinný plniť si oznamovaciu a registračnú povinnosť voči pobočke Sociálnej poisťovne, pobočke zdravotnej poisťovne, ktorú si dohodár zvolil na výkon svojho zdravotného poistenia, a voči správcovi dane z príjmu zo závislej činnosti, t.j. musí sa prihlásiť ako zamestnávateľ v týchto inštitúciách.

Poistné na zdravotné poistenie neplatí fyzická osoba, poberajúca príjem:

 • 1. z dohody o brigádnickej práci študentov,
 • 2. z dohody o vykonaní práce a z dohody o pracovnej činnosti, ak ide o
  • poberatelia výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšil dôchodkový vek podľa zákona o sociálnom poistení,
  • poberatelia invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov,
  • poberateľa starobného dôchodku alebo
  • poberateľa invalidného dôchodku.


Zamestnávateľ je povinný do 8 dní odo dňa zamestnania zamestnanca na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti oznámiť jeho zdravotnej poisťovni vznik platiteľa, t.j. začiatok verejného zdravotného poistenia daného zamestnanca. Ak má zamestnávateľ najmenej troch zamestnancov, je povinný oznamovať zamestnancov príslušnej zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky. Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného pri začiatku platnosti kategórie zamestnanca nenahrádza prihlášku na verejné zdravotné poistenie pri zmene zdravotnej poisťovne. Zamestnávateľ oznamuje vznik (alebo zánik) dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti kódom „2D“ a platnosť zmeny zamestnávateľ vyznačí kódmi:

 • Z – začiatok platnosti kategórie platiteľa poistného
 • K – koniec platnosti kategórie platiteľa poistného
 • X – storno (vyčiarknutie celého riadku).

Zamestnávateľ kódom 2D nahlasuje zamestnanca pracujúceho na dohodu na tie dni, ktoré reálne odpracuje (za ktoré má právo na príjem zo závislej činnosti). Poistenec za dni, keď nevykonáva práce na dohodu (t.j. nemá právo na príjem zo závislej činnosti) a nemá iného platiteľa poistného, je povinný prihlásiť sa v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ poistného (podľa § 11 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení).

Zamestnávateľ prihlasuje a odhlasuje poistenca ako zamestnanca kódom 2D v dni, ktoré reálne odpracoval (mal príjem) a to do ôsmich pracovných dní odo dňa zmeny platiteľa poistného. Ak zamestnávateľ nedokáže určiť presný dátum výkonu práce (napr. pri dohode o pracovnej činnosti), prihlasuje a odhlasuje zamestnanca kódom 2D na posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom mu zamestnávateľ vyplatil príjem.

Ak je poistenec evidovaný ako zamestnanec z titulu pracovného pomeru a zároveň u toho istého zamestnávateľa aj na základe uzatvorenej dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, zamestnávateľ eviduje (prihlasuje, odhlasuje) poistenca ako zamestnanca iba raz a použije kód 2. Vymeriavací základ na určenie poistného na verejné zdravotné poistenie je súčtom finančného plnenia poskytnutého zamestnávateľom z titulu pracovného pomeru a z titulu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Ak je poistenec u toho istého zamestnávateľa zamestnancom a zároveň má u neho aj príjem z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a zamestnanie ukončí, pričom dohoda trvá, zamestnávateľ nahlási ukončenie zamestnania kódom 2 a nasledujúci deň ho prihlási ako zamestnanca na dohodu kódom 2D.

Ak je poistenec evidovaný ako zamestnanec z titulu dohody o práci i vykonávanej mimo pracovného pomeru a v čase trvania dohody sa stane aj zamestnancom z titulu pracovného pomeru, zamestnávateľ ho odhlási ako zamestnanca na dohodu kódom 2D a nasledujúci deň ho prihlási ako zamestnanca s kódom 2.

Poistné na zdravotné poistenie sa platí z vymeriavacieho základu vo výške určenej príslušnou sadzbou poistného. Vymeriavacím základom na určenie poistného dohodárov je vo všeobecnosti plnenie poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi. Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Prečítajte si predchádzajúce časti článku:

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – 1. časť

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – 2. časť