Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – 4. časť

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – 4. časť

Ak ide o dohodára s nepravidelným príjmom, splatnosť poistného nastane až po zániku dohody. Vymeriavacím základom je priemerný mesačný príjem dohodára, t.j. podiel súčtu všetkých zúčtovaných príjmov zo závislej činnosti počas trvania dohody a počtu mesiacov trvania dohody. Vymeriavacie základy a poistné za jednotlivé mesiace trvania dohody vykazuje zamestnávateľ na tlačive Výkaz poistného a príspevkov.

Poistné je splatné do ôsmeho dňa:

 • a) druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom právny vzťah zanikol, alebo
 • b) kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa príjem vyplatil, ak bol vyplatený po uplynutí lehoty splatnosti podľa písmena a).

Pri pravidelných príjmoch vymeriavacie základy a poistné z dohôd vykazuje zamestnávateľ na tlačive Mesačný výkaz poistného a príspevkov. Poistné je splatné vo výplatnom termíne určenom zamestnávateľom.

Osobitnou skupinou dohodárov na účely sociálneho poistenia sú žiaci a študenti pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študentov. Pre nich platí výnimka, že si môžu určiť jednu dohodu, z ktorej nebudú platiť poistné na dôchodkové poistenie. Z ostatných dohôd musia platiť poistné na dôchodkové poistenie. Podmienkou je, že mesačný, prípadne priemerný mesačný príjem (pri nepravidelných príjmoch) nepresiahne hraničnú sumu, ktorá je určená pre rok 2017 200 eur.

Dohodu, z ktorej nebude platiť dôchodkové poistenie, si určí študent u konkrétneho zamestnávateľa, a to podpísaním osobitného tlačiva čestného vyhlásenia, ktoré je uverejnené na www.socpoist.sk. Ak si študent – dohodár v jednom kalendárnom mesiaci určí viacero dohôd na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie, hrozí mu od Sociálnej poisťovne pokuta. Dohodár sa v rámci príjmu z takto určenej jednej dohody považuje za zamestnanca len na účely úrazového a garančného poistenia, t.j. platí poistné za neho len zamestnávateľ, a to vo výške

 • 0,8 % z vymeriavacieho základu na úrazové poistenie
 • 0,25 % z vymeriavacieho základu na garančné poistenie (ak je zamestnávateľ alebo dohodár povinne garančne poistený).

Zamestnávateľ prihlasuje takéhoto dohodára do Sociálnej poisťovne na Registračnom liste FO s nasledovnými kódmi:

 • 9. DoBPŠ bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem
 • 10. DoBPŠ bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem

Ak študent uplatňujúci si výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie podpísaným čestným vyhlásením u jedného zamestnávateľa dosiahne v niektorom kalendárnom mesiaci príjem prevyšujúci 200 eur, platí poistné iba zo sumy, ktorá prevyšuje stanovený limit 200 eur na nasledujúce poistenia:

 • 4% z vymeriavacieho základu na starobné poistenie,
 • 3% z vymeriavacieho základu na invalidné poistenie v prípade, že nemá priznaný starobný alebo predčasný starobný dôchodok, nie je poberateľom výsluhového dôchodku, nedovŕšil dôchodkový vek.

Zamestnávateľ zaňho zaplatí poistné

 • 14 % z vymeriavacieho základu na starobné poistenie,
 • 3 % z vymeriavacieho základu na invalidné
 • 4,75 % z vymeriavacieho základu do rezervného fondu solidarity,
 • 0,8 % z vymeriavacieho základu na úrazové poistenie,
 • 0,25 % z vymeriavacieho základu na garančné poistenie (ak je zamestnávateľ alebo dohodár povinne garančne poistený).

Zamestnávateľ je povinný oznámiť Sociálnej poisťovni prekročenie príjmu formou odhlášky na Registračnom liste FO (s kódmi 9. príp. 10.) a podaním prihlášky na Registračnom liste FO s nasledovnými kódmi:

 • 11. DoBPŠ len na dôchodkové poistenie – pravidelný príjem
 • 12. DoBPŠ len na dôchodkové poistenie – nepravidelný príjem

Novela zákona o sociálnom poistení v § 227a ods. 4 upravila postup, ak zamestnávateľ vyplatí dohodárovi – študentovi s pravidelným príjmom s uzatvorenou dohodou o brigádnickej práci študentov a s podpísaným čestným vyhlásením o uplatnení výnimky z platenia poistného príjem po zániku tejto dohody.

V takom prípade sa príjem rozhodujúci na vznik a zánik povinného dôchodkového poistenia určí ako súčet pomernej časti príjmu vyplateného po skončení dohody pripadajúcej na každý kalendárny mesiac trvania tejto dohody a mesačného príjmu z tejto dohody.

To znamená, že vyplatený príjem sa bude rozpočítavať na všetky mesiace, počas ktorých dohoda o brigádnickej práci študentov spĺňajúca podmienky oslobodenia od platenia poistného u daného zamestnávateľa trvala.

Zamestnávateľ musí odmenu vyplatenú na základe uzatvorenej dohody zdaniť. Zdanenie vykoná tak, že vyberie preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy. Zdaniteľnou mzdou je odmena, zúčtovaná a vyplatená za kalendárny mesiac, znížená o poistné na sociálne a zdravotné poistenie, ktoré platí dohodár. V prípade osôb, ktoré nemajú iný príjem, je výhodné vyplniť vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, pretože vtedy je možné zdaniteľnú mzdu znížiť o jednu dvanástinu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

V prípade dôchodcov poberajúcich dôchodok na začiatku zdaňovacieho obdobia alebo priznaného spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia, možno uplatniť mesačnú nezdaniteľnú časť základu dane.

Prečítajte si predchádzajúce časti článku:

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – 1. časť

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – 2. časť

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – 3. časť