Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a doplatky do minimálnej mzdy

Podľa § 223 ods. 2 Zákonníka práce sa na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru okrem iného vzťahuje ustanovenie § 119 ods. 1 Zákonníka práce, teda že mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda podľa osobitného predpisu. U dohôd sa za mzdu považuje dohodnutá odmena za vykonanú prácu. Ktorá minimálna mzda sa však má u dohôd uplatňovať? Minimálna mzda zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, alebo minimálna mzda za každú hodinu odpracovanú zamestnancom?

V praxi je použitie mesačnej minimálnej mzdy problematické. Podľa § 226 ods. 2 v dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy. V prípade dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov nie je síce použitie mesačnej minimálnej mzdy vylúčené, ale má význam len v prípadoch presne určeného rozsahu pracovného času.

Podľa § 223 ods. 2 Zákonníka práce sa na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vzťahuje z ustanovení o pracovnom čase len § 85 ods. 1 a 2, nie však ustanovenia ods. 3 až 9 upravujúce maximálnu dĺžku ustanoveného týždenného pracovného času podľa typu režimu, či ustanovenia § 49 o kratšom pracovnom čase. Uvedené znamená, že u dohôd nie je možné uplatniť ani ustanovený, ani určený týždenný pracovný čas, teda ani 40-hodinový, ani akýkoľvek iný kratší týždenný pracovný čas.

Čo však u dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné uplatniť, to je konkrétny počet hodín, ktoré zamestnanec v kalendárnom mesiaci odpracoval podľa evidencie pracovného času v súlade s podmienkami dohody. Z odpracovaného času možno vypočítať minimálnu nárokovateľnú výšku odmeny za hodiny odpracované v danom mesiaci aj v prípade, že bola odmena dojednaná ako mesačná odmena.

Preto sa pri výpočte minimálnej nárokovej výšky odmeny za prácu na základe ktorejkoľvek dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, bez ohľadu na typ odmeny (hodinová, mesačná) dojednanej v dohode, vychádza z hodinovej sumy minimálnej mzdy.

Zákon o minimálnej mzde pri výpočte doplatku nezahŕňa do mzdy zamestnanca okrem iného mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, ktoré sa týkajú aj dohôd. Preto by odmena za prácu mala dosahovať sumu minimálnej mzdy už v štádiu uzavretia príslušnej dohody.