Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Doplatok do minimálnej mzdy a odmena

Legislatíva

S platnosťou od 1.1.2018 bola Nariadením vlády SR č. 278/2017 zvýšená suma minimálnej mesačnej mzdy na úroveň 480 €. S rovnakou platnosťou boli Nariadením vlády SR č. 359/2017 zvýšené platové tarify zamestnancov odmeňovaných podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Viac ako 40 % platových taríf základnej a osobitnej stupnice je aj po tomto zvýšení pod hranicou minimálnej mzdy.

Mnohé organizácie, pôsobiace v sektore verejnej správy, zahrnuli doplatky do minimálnej mzdy do platových dekrétov/oznámenia o výške a zložení funkčného platu svojich zamestnancov. Pri vyplácaní odmien však vzniká situácia, že zamestnanec, ktorého platová tarifa dosahuje aspoň hranicu minimálnej mzdy, dostane odmenu ako sumu navyše, kým zamestnanec, ktorého platová tarifa je pod hranicou minimálnej mzdy, dostane často rovnakú mzdu ako v mesiaci, kedy odmena nebola vyplatená. T.j. nedostane doplatok do minimálnej mzdy pre platovú tarifu aj odmenu, ale len odmenu. Zamestnávateľ sa pýta, či je tento postup výpočtu mzdy správny.

Tento postup je zákonne správny. Je to preto, že mzdou na účely nároku na minimálnu mzdu sa rozumie celková dosiahnutá mzda zamestnanca, znížená len o sumy, ktoré sa pre tento účel nesmú zahrnúť do zamestnancom dosiahnutej mzdy podľa § 3 ods. 2 Zákona o minimálnej mzde:

(1) Ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy, aj keď zamestnanec odpracoval plný pracovný čas v mesiaci ustanovený zamestnávateľom, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy ustanovenou na príslušný kalendárny rok a dosiahnutou mzdou.

(2) Pri výpočte doplatku podľa odseku 1 sa do dosiahnutej mzdy zamestnanca nezahŕňa mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce; do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a hodiny neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

a podľa § 118 ods. 2 Zákonníka práce:

Mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa nepovažuje najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, doplatky k nemocenským dávkam, náhrada za pracovnú pohotovosť, peňažná náhrada podľa § 83a ods. 4 a iné plnenie poskytované zamestnancovi v súvislosti so zamestnaním podľa tohto zákona, osobitných predpisov, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy, ktoré nemá charakter mzdy. Za mzdu sa tiež nepovažuje ďalšie plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že sumy všetkých ostatných zložiek mzdy (napr. odmien, prémií, výkonnostných odmien, osobného ohodnotenia, nenárokových príplatkov a zvýhodnení) sú súčasťou celkovej mzdy zamestnanca, ktorá sa porovnáva so sumou minimálnej mzdy. Tento názor je prezentovaný aj na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v príspevku Doplatok do sumy minimálnej mzdy.

Spracovala: Ing. Martina Lapšová