Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Kúpili ste si nové auto z EÚ? Musíte podať priznanie k DPH!

Podľa legislatívy platnej v EÚ sa nové dopravné prostriedky (automobily, plavidlá, lietadlá) zdaňujú v štáte určenia. V praxi to znamená, že predajca z iného členského štátu EÚ predá v rámci únie dopravný prostriedok bez DPH, ale kupujúci musí DPH priznať a odviesť podľa legislatívy a sadzby dane vo svojom štáte EÚ, bez ohľadu na to, či je alebo nie je registrovaným platiteľom DPH.

Nákup nového dopravného prostriedku z iného členského štátu EÚ je u nás podľa zákona o DPH predmetom dane z pridanej hodnoty a to aj pre občana alebo organizáciu, ktorá nie je platiteľom DPH. Za nový dopravný prostriedok je považovaný automobil, ktorý nemá najazdených viac ako 6000 km a nie je starší ako 6 mesiacov (od prvého uvedenia do prevádzky).

Čo teda musíte spraviť, ak si kúpite nové auto napríklad z Českej republiky a ste občan, nepodnikáte a nie ste platiteľom DPH?

Ako občan inej krajiny EÚ kúpite a zaplatíte auto v danej krajine bez DPH.

Na Slovensku Vás potom čakajú nasledovné povinnosti.

  1. Nemusíte sa registrovať na daňovom úrade ako ekonomicky činná osoba ani ako platiteľ DPH, vaše priznanie k DPH bude jednorazové.
  2. Priznanie musíte podať a daň zaplatiť miestne príslušnému daňovému úradu do 7 dní od nadobudnutia automobilu.
  3. Daň vypočítate ako 20% z kúpnej ceny automobilu, výslednú sumu zaokrúhlite na dve desatinné miesta matematicky, teda do 0,005 nadol a od 0,005 vrátane nahor.
  4. Základ dane (kúpnu cenu) uvediete do riadku 7 a vypočítanú daň do riadkov 8, 19, 31 a 34 v presnosti na dve desatinné miesta v priznaní k DPH. Na prvej strane priznania uvediete okrem svojho mena a adresy svoje rodné číslo, mesiac a rok podania priznania a označíte údaj „Osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona“.