Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Ako si poradiť s DPH pri nákupe tovaru z EÚ

Pri nákupe tovaru z krajín EÚ platia pomerne zložité pravidlá ohľadom dane z pridanej hodnoty (DPH).

Záleží na tom, či dodávateľ a odberateľ tovaru je, alebo nie je vo svojej krajine platiteľom DPH (čiže či má pridelené IČ DPH).

  1. Najjednoduchší prípad je, ak sú obaja účastníci obchodu platiteľmi DPH vo svojej krajine. Vtedy je pre dodávateľa táto dodávka oslobodená od DPH, vystaví odberateľovi faktúru bez DPH a odberateľ má povinnosť vyčísliť a odviesť DPH z tejto transakcie vo svojej krajine. Pri výpočte použije sadzbu DPH podľa druhu dodaného tovaru. Hodnotu tovaru a vypočítanú daň uvedie do riadkov 05 – 08 v daňovom priznaní k DPH v závislosti od sadzby dane. Zároveň má však odberateľ právo odpočítať daň, ktorú uplatnil. Uvedie túto daň na odpočet v priznaní k DPH v riadkoch 20 alebo 21 podľa sadzby dane. Celkovo teda neodvedie žiadnu DPH a platí iba hodnotu tovaru.
  2. Ak dodávateľ tovaru je platiteľom DPH a odberateľ nie je, dodávateľ musí predať tovar s DPH, musí toto uviesť na faktúre a odviesť daň vo svojej krajine. Odberateľ zaplatí cenu tovaru navýšenú o DPH. Odberateľ však musí sledovať objem takto nakúpených tovarov z EÚ a ak ich hodnota bez DPH počas kalendárneho roka presiahne 13 941,45 EUR, musí požiadať daňový úrad o registráciu pre daň podľa § 7 zákona o DPH. Musí tak spraviť ešte pred dodávkou tovaru, ktorou by túto hranicu prekročil.
  3. Ak dodávateľ tovaru je platiteľom DPH a odberateľ je registrovaný podľa § 7, dodávateľ vystaví faktúru bez DPH ako v bode 1., odberateľ vyčísli a odvedie daň vo svojej krajine, nemá však právo na odpočet tejto dane.
  4. Ak dodávateľ nie je platiteľom DPH, dodávka tovaru nie je predmetom DPH, dodávateľ vystaví faktúru bez DPH. Odberateľ zaplatí iba hodnotu tovaru, DPH neodvedie ani neodpočíta.

Je teda dôležité vedieť s kým obchodujete, či už ste v pozícii odberateľa alebo dodávateľa, teda v tomto prípade, či váš obchodný partner je alebo nie je vo svojej krajine identifikovaný pre daň z pridanej hodnoty.

Platiteľ DPH musí na každej faktúre uvádzať svoje IČ DPH, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Platnosť alebo správnosť tohto čísla si môžete overiť na stránke http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=sk.

Neplatiteľ DPH má na faktúre uviesť skutočnosť, že nie je platiteľom DPH. Ak váš dodávateľ tovaru z EÚ na faktúre neuviedol svoje IČ DPH ani skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, žiadajte vo vlastnom záujme vysvetlenie.