Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Elektronická Zbierka zákonov je právne záväzná

Elektronická Zbierka zákonov je právne záväzná

1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR. Prelomová zmena v oblasti legislatívnych pravidiel priniesla jasnejšie pravidlá tvorby právnych predpisov, prehľadnejší proces verejného pripomienkovania a záväznú elektronickú Zbierku zákonov Slovenskej republiky.

Prijatie nového zákona súvisí s výsledkami projektu Slov-Lex, ktorého obsahom je vytvorenie právne záväznej elektronickej Zbierky zákonov (eZbierka) a nového informačného systému pre tvorbu právnych predpisov a sledovanie legislatívneho procesu (eLegislativa). Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti. Nové pravidlá tvorby právnych predpisov vytvárajú predpoklady pre transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu a plne korešpondujú s požiadavkami podnikateľského sektora v rámci iniciatívy „za vládu zákona“ (Rule of Law Initiative).

Nové pravidlá sa budú vzťahovať na vládne návrhy zákonov, ale aj nariadení vlády Slovenskej republiky, či vyhlášok a opatrení štátnych úradov. Detailné a technické pravidlá jednotlivých štádií legislatívneho procesu budú naďalej upravené v Legislatívnych pravidlách vlády SR, respektíve v Rokovacom poriadku Národnej rady SR.

Osobitná časť návrhu zákona je venovaná elektronickej Zbierke zákonov. V minulosti bolo náročné dostať sa k právne záväznému zneniu právneho predpisu, keďže jediným právne záväzným prameňom práva boli jednotlivé čiastky uverejňované v papierovej Zbierke zákonov. Vďaka projektu Slov-Lex už majú všetci občania zadarmo k dispozícii záväzné znenia právnych predpisov publikovaných v Zbierke zákonov Slovenskej republiky od 1. januára 2016, a to v elektronickej podobe.

Elektronickú Zbierku zákonov nájdete na portáli SLOV-LEX v časti e-Zbierka – Chronologický register.

Zdroj: SLOVE-LEX právny a informačný portál