Finančná správa

Finančná správa vznikla 1. januára 2012 zlúčením colnej správy a daňovej správy. Finančnú správu podľa zákona č. 333/2011 tvoria Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Sídlom Finančného riaditeľstva SR je Banská Bystrica.

Portál Finančnej správy SR

Od 1. januára 2014 spustila daňová a colná sekcia Finančnej správy Slovenskej republiky nový portál, ktorý nahradil pôvodné samostatné portály drsr.sk a colnasprava.sk, a nájdete ho na adrese www.financnasprava.sk.

Portál je rozdelený na sekcie Občania, Podnikatelia a organizácie a Daňoví a colní špecialisti.

Občania

Sekcia určená občanom je rozdelená na dane a clo, a podľa životných situácií. Daňová časť obsahuje témy ako daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane, miestne dane. Colná časť môže byť pre občana užitočná v čase jeho dovoleniek a ciest mimo EÚ, alebo v prípade, ak si objednáva nejaký tovar online z krajín mimo EÚ. Medzi informáciami členenými na životné situácie občan nájde informácie napr. k dovozu automobilu zo zahraničia, k predaju nehnuteľnosti, k prenájmu nehnuteľnosti vo vzťahu k daňovým povinnostiam.

Podnikatelia a organizácie

V sekcii pre podnikateľov sú informácie zoskupené rovnako - podľa oblastí na dane a clo, a podľa životných situácií. Daňová časť obsahuje okrem jednotlivých druhov daní aj informácie o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o platbách v hotovosti. Colná časť je zasa určená najmä pre špeditérov, prepravcov a colných deklarantov.

Daňoví a colní špecialisti

Vyhľadávanou bude sekcia Daňoví a colní špecialisti, kde užívateľ nájde novinky z legislatívy, metodické pokyny a metodické usmernenia. Tvorcom ekonomických softvérov je určená časť Technické informácie - Podklady pre tvorcov ekonomických SW, kde sa nachádzajú XSD schémy, FDF špecifikácie a ďalšie informácie určené na úpravu podnikových systémov tak, aby dokázali generovať výstupy vo formáte použiteľnom pre elektronickú komunikáciu s finančnou správou.

V sekcii Daňové a colné tlačivá sa nachádzajú nielen vzory tlačív vo formáte pdf, ale aj ich elektronická podoba určená na vyplnenie a následnú tlač z portálu. Zároveň sú tu k dispozícii poučenia k tlačivám. Všetky tieto dokumenty sú prehľadne zoradené podľa typu dane.

Návody a pomôcky

V časti Pomoc - Podpora a služby pre verejnosť nájde užívateľ nielen množstvo informácií prehľadne zotriedených podľa kategórií, ale môže pomocou služby LiveAgent podať dopyt (tiket). Podania (tikety), zaevidované v aplikácii došlých tiketov FR SR, si daňovník môže po zaregistrovaní prezerať na internetovej stránke finančnej správy v časti Pomoc – Moje tikety. Naše skúsenosti sú zatiaľ pozitívne, odpoveď na dopyt sme dostali do 24 hodín, pričom sme mali možnosť kvalitu a promptnosť odpovede pracovníka FS SR ohodnotiť.

Vítanou pomôckou sú videonávody umiestnené v rýchlom odkaze Príručky a návody. Príkladom je videonávod na spracovanie hlásenia o vyúčtovaní dane prostredníctvom XML súboru alebo videonávod na vypĺňanie kontrolného výkazu DPH.

Súčasťou verejne dostupných služieb sú užitočné daňové kalkulačky. Tu si môže podnikateľ či firma vypočítať napríklad preddavky na daň, výšku rovnomerného či zrýchleného odpisu majetku, alebo zistiť úrok z omeškania.

Elektronická komunikácia

Od 1. januára 2014 majú všetci platitelia DPH, daňoví poradcovia, advokáti a zástupcovia platiteľov DPH povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky.

Ak platiteľ DPH pošle daňové priznanie v papierovej forme, daňový úrad ho vyzve, aby ho doplnil elektronicky. Ak však príde elektronické podanie po zákonom stanovej lehote, podnikateľ môže dostať pokutu od 30 do 16 000 eur. Papierové podania, ktoré prídu na daňový úrad, poputujú podľa finančnej správy do spisu podnikateľského subjektu.

Pri elektronickej komunikácii je v súčasnej dobe možné využiť nový portál finančnej správy alebo aplikáciu eDane. Katalóg elektronických formulárov, určený pre "autorizovaných" používateľov, umožňuje spustenie formulárov, ktoré je možné elektronicky posielať na elektronickú podateľňu. Tieto tlačivá sú predvypĺňané údajmi daňového subjektu a umožňujú vyplnenie, kontrolu, tlač a elektronické podpísanie a odoslanie vyplnených formulárov.

V druhej fáze, ktorá sa začne od roku 2015, bude elektronická komunikácia prebiehať obojsmerne. Komunikovať elektronicky teda bude musieť smerom k subjektom aj finančná správa.