Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Garančné poistenie - 3. časť

Garančné poistenie - 3. časť

Poistné na garančné poistenie platí zamestnávateľ, ktorý je povinne garančne poistený.

Sadzba poistného je 0,25 % z vymeriavacieho základu jeho zamestnanca.

Základnými podmienkami na vznik nároku na dávku je

  • uzatvorený pracovnoprávny vzťah
  • platobná neschopnosť zamestnávateľa

Zamestnávateľ sa považuje za platobne neschopného, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu.

Za deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa sa považuje

  • deň doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo
  • deň vydania uznesenia súdu o začatí konkurzného konania v prípade, ak súd začne konkurzné konanie bez návrhu.

Zamestnanec nemá nárok na dávku garančného poistenia ak uzatvoril pracovnoprávny vzťah po vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa, ak bol na platobnú neschopnosť zamestnávateľa písomne upozornený.

Prečítajte si predchádzajúce články:
Garančné poistenie – 1. časť
Garančné poistenie - 2. časť - Rozsah garančného poistenia