Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Garančné poistenie - 4. časť

Garančné poistenie - 4. časť

Viete aké sú podmienky nároku na dávku garančného poistenia? Prinášame Vám prehľad podľa Zákona o sociálnom poistení.

Zamestnanec zamestnávateľa má nárok na dávku garančného poistenia, ak jeho zamestnávateľ sa stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť nároky tohto zamestnanca.

Medzi nároky k uspokojeniu zamestnanca sa zaraďujú:

 • nárok na mzdu a náhradu za čas pracovnej pohotovosti,
 • nárok na príjem plynúci členovi družstva z pracovného vzťahu k družstvu,
 • nárok na odmenu dohodnutú v dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • nárok na náhradu mzdy za sviatky a pri prekážkach v práci,
 • nárok na náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú vznikol nárok počas kalendárneho roka, v ktorom vznikla platobná neschopnosť zamestnávateľa, ako aj za predchádzajúci kalendárny rok,
 • nárok na odstupné, ktoré patrí zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru,
 • nárok na náhradu mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru,
 • nárok na náhradu mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru,
 • nároky cestovných, sťahovacích a iných výdavkov, ktoré vznikli pri plnení pracovných povinností,
 • nárok na náhradu vecnej škody v súvislosti s pracovným úrazom alebo chorobou z povolania,
 • nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu - Zákona o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,
 • súdne trovy v súvislosti s uplatnením nárokov z pracovného pomeru zamestnanca na súde z dôvodu zrušenia zamestnávateľa vrátane trov právneho zastúpenia.

Zamestnanec nemá nárok na dávku garančného poistenia, ak pracovnoprávny vzťah uzatvoril po vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa, ak bol na platobnú neschopnosť zamestnávateľa písomne upozornený.

Zdroj: Zákon o sociálnom poistení

Prečítajte si predchádzajúce články:
Garančné poistenie – 1. časť
Garančné poistenie - 2. časť - Rozsah garančného poistenia
Garančné poistenie – 3. časť