Humanet efektívne: Pošlite výplatné pásky e-mailom

Podľa § 130 ods. 5 Zákonníka práce je zamestnávateľ pri vyúčtovaní mzdy povinný zamestnancovi vydať doklad obsahujúci najmä údaje:

  • o jednotlivých zložkách mzdy,
  • o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním,
  • o stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času,
  • o vykonaných zrážkach zo mzdy
  • a o celkovej cene práce.

Týmto dokladom je výplatná páska. Zamestnávateľ musí vydať výplatnú pásku každému zamestnancovi bez ohľadu na to, či je zamestnanec v pracovnom pomere alebo pracuje na dohodu. Zamestnávateľ je povinný vydať výplatnú pásku pri vyúčtovaní mzdy.

Výplatná páska nemá predpísaný vzor. Zamestnávateľ najčastejšie používa vzory zo mzdového programu. Môže si však vytvoriť vlastný vzor výplatnej pásky, a ten si buď dá za určitý poplatok do programu dopracovať, alebo, ak to program umožňuje, si vzor vytvorí v programe sám.

Podľa ustanovení § 130 ods. 5 Zákonníka práce sa výplatná páska poskytuje zamestnancovi v písomnej forme, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodli na jej poskytovaní elektronickými prostriedkami. V praxi to znamená, že ak chce zamestnávateľ posielať zamestnancom výplatné pásky elektronicky, musí sa na tom so zamestnancami dohodnúť. Pre tento účel je najvhodnejšie so zamestnancom uzatvoriť písomnú dohodu, v ktorej zamestnanec uvedie e-mailovú adresu na doručovanie.

Pri odosielaní výplatnej pásky e-mailom ako doklad o prevzatí slúži zamestnávateľovi kópia odoslaného e-mailu, ktorú zamestnávateľ archivuje s cieľom preukázania vydania výplatnej pásky. Pri doručovaní pásky e-mailom musí zamestnávateľ zabezpečiť ochranu osobných údajov, na čo možno použiť napríklad zaheslovanie odoslaného súboru.

Tri kroky k zasielaniu výplatných pások elektronicky

Aby ste mohli zo systému Humanet poslať zamestnancom výplatné pásky elektronicky potrebujete:

KROK 1: Zadať každému zamestnancovi e-mailovú adresu a heslo. Pre tento účel pridajte na záložku Osobné/ Identifikácia/ Kontakty typ kontaktu e-mailová adresa pre výplatné pásky, kde do políčka Kontakt, spojenie zadajte e-mailovú adresu zamestnanca, a do políčka Špecifikácia zadajte heslo. Pri vytváraní hesla nezabudnite na pravidlá bezpečného hesla: napríklad minimálne 8 znakov a použitie aspoň troch zo štyroch typov znakov – kombinácia veľkých a malých písmen vrátane písmen s diakritickými znakmi (a-z, A-Z), číslice (1-0), interpunkčné znamienka (. , : ; - ? !) a špeciálne znaky (@ # & $ ^ _ *).

KROK 2: Vybrať vzor výplatnej pásky. V systéme Humanet má užívateľ vo voľbe Tlače a výstupy/ Výplatné pásky k dispozícii tri vzorové definície výplatných pások, ktoré sú určené na posielanie e-mailom.

Pásky s kódom P003 a P033 sú určené pre zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce. Rozdiel je v tom, že na páske P033 sa suma základného platu uvádza skrátená o úväzok (oproti sume na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy, kde sa musí uvádzať v sume pre 100% úväzok). Páska s kódom P004 je určená pre zamestnancov odmeňovaných podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Výhodou vzorových definícií výplatných pások je, že ak sú pri update do systému pridané nové mzdové položky, tieto sú updatom pridané aj do vzorových definícií.

KROK 3: Zadať e-mailovú adresu odosielateľa, prípadne napísať krátku správu prijímateľovi. Pre zaslanie výplatných pások e-mailom kliknite na riadok príslušnej definície pásky (alebo na ikonu Spracovať). Zobrazí sa formulár Výplatné pásky, v ktorom v časti Obdobie spracovania vyberte obdobie, za ktoré sa výplatná páska spracuje, a v časti E-mail zadajte do políčka Adresa odosielateľa e-mailovú adresu odosielateľa, prípadne do políčka Text správy krátku správu prijímateľovi.

Pri spracovaní môžete výplatnú pásku poslať všetkým zamestnancom, alebo výberom záznamov v zozname Role osôb jednému či skupine zamestnancov. Výplatnú pásku môžete posielať po skupinách aj pomocou zapnutého filtra na roliach. Napr. si vytvoríte filter pre výber zamestnancov vybraného strediska. Pri zapnutom filtri sa spracujú výplatné pásky len za vyfiltrovaných zamestnancov.

A nakoniec, ak chcete poslať výplatnú pásku len jednému zamestnancovi, môžete tak urobiť spracovaním výplatnej pásky cez tlačidlo Tlač zostáv v hlavičke evidencie Rola.

Po odoslaní výplatných pások sa nielenže spracuje report s prípadnými chybami odosielania,

ale do e-mailovej schránky odosielateľa sa doručia kópie odoslaných mailov s výplatnou páskou, ktoré si užívateľ zaarchivuje pre potreby budúcich kontrol.