Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Humanet v praxi: Ako správne zadať odmenu pri príležitosti letných dovoleniek

Humanet v praxi

Ako správne zadať odmenu pri príležitosti letných dovoleniek

Od roku 2018 má zamestnávateľ možnosť vyplácať zamestnancom odmenu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, ktorá je daňovo a odvodovo zvýhodnená. Konkrétne z odmeny vyplatenej v roku 2019 sa zo sumy 500 eur nebude platiť daň a zdravotné poistenie.

Podmienkou je splnenie týchto podmienok:

  • odmena je vyplatená v júni – POZOR nie zúčtovaná, ale VYPLATENÁ. T.j. ak by májová výplata bola vyplatená v máji, alebo až v júli, nie je splnená jedna z podmienok, a úľava nesmie byť uplatnená;
  • odmena je najmenej vo výške 500 eur (zmena oproti roku 2018, kedy musela byť odmena najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu));
  • odmena je vyplatená z pracovného pomeru;
  • pracovnoprávny vzťah zamestnanca (započítavajú sa pracovné pomery aj dohody) trval k 30. aprílu nepretržite aspoň 24 mesiacov.

 

Splnenie týchto podmienok systém Humanet nesleduje. Užívateľ musí sám zostaviť zoznam zamestnancov, ktorým vyplatí príslušnú odmenu s uplatnením úľavy.

Pre zadanie sumy odmeny pri príležitosti letných dovoleniek, na ktorú sa vzťahuje daňová a odvodová úľava, použite položku SMF20305 Odmena – 13. plat s úľavami celkom. Do položky zadajte celkovú sumu odmeny. Z nej sa pri prepočte mzdy vypočítajú položky:

  • SMF203051 Odmena – 13. plat s úľavami – z toho nezdanené – do položky sa vypočíta suma oslobodená od dane. Z tejto časti odmeny sa vypočítajú len odvody na sociálne poistenie;
  • SMF203052 Odmena – 13. plat s úľavami – z toho zdanené - do položky sa vypočíta suma, ktorá je zdaniteľným príjmom, a teda vstupuje do vymeriavacieho základu na zdravotné a sociálne poistenie.

 

Vo výkaze na zdravotné poistenie bude suma oslobodená od zdravotného poistenia uvedená v stĺpci Suma plnenia oslobodená od platenia poistného.

V potvrdení o zdaniteľnom príjme sa pri vyplatení odmeny pri príležitosti letných dovoleniek vyplnia údaje do riadkov 07 a 13.

Ak budete vyplácať odmenu pri príležitosti letných dovoleniek zamestnancovi, ktorý nesplnil podmienky pre uplatnenie daňových a odvodových úľav, použite niektorú z existujúcich položiek pre odmenu - SMF20301 Odmeny mesačné, SMF20302 Odmeny štvrťročné, SMF20303 Odmeny polročné, SMF2030101 Odmena 1, SMF2030102 Odmena 2, SMF2030103 Odmena 3 a ďalšie.

Čo robiť, ak sa má odmena pri príležitosti letných dovoleniek vyplatiť ako odmena za viac štvrťrokov

Zákonník práce neurčuje, odmenou za aké obdobie sa považuje odmena pri príležitosti letnej dovolenky. Je na zamestnávateľovi, či túto odmenu bude považovať za odmenu mesačnú, štvrťročnú, polročnú či ročnú. Pri rozhodovaní, za koľko štvrťrokov sa má tento typ odmeny považovať, však majte na pamäti skutočnosť, že úľavu na odmenu pri príležitosti vianočných sviatkov si môžete uplatniť len v prípade, že suma odmeny je vyššia ako priemerný mesačný zárobok. Ak si určíte, že napr. odmena za letnú dovolenku bude odmenou za viac ako jeden štvrťrok, pomerná časť zvýši priemerný zárobok, z ktorého budete musieť počítať odmenu pri príležitosti vianočných sviatkov.

Ak sa rozhodnete, že tento typ odmeny budete považovať za odmenu za viac štvrťrokov, položku SMF20305 Odmena – 13. plat s úľavami celkom odstráňte z nápočtu Peniaze pre priemer na dovolenku, a zaraďte ju do príslušnej skupiny položiek vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Skupiny položiek podľa toho, či to bude odmena polročná, trištvrteročná alebo ročná: Prémie a odmeny – ročné, Prémie a odmeny – polročné, Prémie a odmeny – trištvrteročné.

Najprv vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Nápočty mzdový položiek v nápočte SMF30101 Peniaze pre priemer na dovolenku označte políčko Užívateľsky editovateľný mzdový nápočet.

Potom cez voľbu Pomocné dáta PAM/ Užívateľské mzdové nápočty vstúpte do nápočtu SMF30101 Peniaze pre priemer na dovolenku a pridajte položku SMF20305 bez príznaku Pripočítavať.

Tým sa položka odpočíta zo systémového nápočtu. Tento postup je potrebné použiť preto, aby niektorý z budúcich updatov položku zo systémového nápočtu neodstránil.

Následne túto položku pridajte do skupiny položiek, napr. do Prémie a odmeny – polročné vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Skupiny položiek.

Spracovala: Ing. Martina Lapšová, HOUR, spol. s r.o.