Humanet v praxi: Príklad výpočtu zrážky zo mzdy pri prednostnej pohľadávke

Zamestnávateľovi bol doručený príkaz na začatie exekúcie na prednostnú pohľadávku. Aká bude výška zrážky zo mzdy za mesiac október 2022, ak má zamestnanec čistú mzdu 800 €, a zamestnanec vyživuje manželku a dve deti?

Prednostnými pohľadávkami sú pohľadávky výživného, pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví, pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi, pohľadávky náhrady škody na majetku štátu v súvislosti s väzbou alebo ústavom na výkon trestu odňatia slobody, pohľadávky na daniach, poplatkoch, cle, na zákonom vymedzenom poistnom a príspevkoch, pohľadávky na dávkach sociálneho poistenia a sociálneho zabezpečenia, pohľadávky na súdnych poplatkoch a ďalšie presne definované v § 71 ods. 2 Zákona č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok).

Pri výpočte exekučnej zrážky sa používa tzv. tretinový systém podľa Exekučného poriadku a Nariadenia vlády SR č. 268/2006 o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.

Pri výpočte zrážky zo mzdy podľa tretinového systému je potrebné najprv vypočítať čistú mzdu povinného. Podľa § 69 Exekučného poriadku sa čistá mzda vypočíta tak, že sa od mzdy odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie. Zamestnanec mal v mesiaci hrubú mzdu 1037,09 €. Z tejto mzdy boli vypočítané preddavky na zdravotné poistenie v sume 41,48 €, odvody na nemocenské poistenie v sume 14,51 €, starobné poistenie 41,48 €, invalidné poistenie 31,11 €, odvody na poistenie v nezamestnanosti v sume 6,41 € a preddavková daň v sume 10,37 €. Čistá mzda povinného je tak: 1037,09 - (41,48 + 14,51 + 41,48 + 31,11 + 10,37 + 98,14) = 800 €

Ďalej je potrebné vypočítať nepostihnuteľné sumy na povinného a vyživované osoby. Podľa § 2 ods. 2 nariadenia vlády č. 268/2006 základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy, je 100 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, čo v októbri 2022 predstavuje sumu 234,42 € (suma životného minima podľa § 1 písm. a) Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 227/2022 o úprave súm životného minima je 234,42 €).

Pri výpočte nepostihnuteľnej sumy na vyživované osoby je potrebné určiť počet vyživovaných osôb. V našom príklade sú to 3 osoby – manželka a dve deti. Povinný sa do tohto počtu nezahŕňa. Podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády č. 268/2006 na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, sa do nepostihnuteľnej sumy na ďalšie posudzované osoby započítava 25 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky; rovnako to platí aj na manžela povinného, ktorý má samostatný príjem, čo v októbri 2022 predstavuje sumu 58,6 €/osobu, resp. 175,8 €/3 osoby.

Samotný výpočet tretinového systému je definovaný v § 71 ods. 1 Exekučného poriadku. Z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy a ktorá sa zaokrúhli na eurocenty smerom nadol na sumu deliteľnú troma, možno zraziť na vymoženie pohľadávky oprávneného len jednu tretinu. Na prednostné pohľadávky sa zrážajú dve tretiny. Prednostné pohľadávky sa uspokojujú najprv z druhej tretiny, a až vtedy, ak táto tretina na ich úhradu nestačí, uspokojujú sa spolu s ostatnými pohľadávkami z prvej tretiny. V našom príklade ide o prednostnú zrážku, ktorá sa uspokojuje najprv z druhej tretiny a potom z prvej tretiny. Tretina sa vypočíta nasledovne:

Postup výpočtu je zapracovaný do pomôcky Exekúcie. Pomôcka vysvetľuje základné princípy výpočtu zrážky. Užívateľ zadáva vstupné údaje výpočtu do červených polí Čistá mzda (ČM), NČ na ďalšie osoby, prípadne krátenie NČ o sumu, krátenie NČ o %, a v pomôcke sa vypočíta výška zrážky podľa typu zrážky: 1/3 exekúcia, 2/3 exekúcia, výživné na maloleté dieťa a podľa typu povinného: bežný zamestnanec, poberateľ dôchodku.

Pre výpočet prednostnej zrážky sa v systéme Humanet pridá na záložku Rola/ Zrážky/ Zrážky zrážka typu Exekúcia 2/3. Pri jej zadávaní môže užívateľovi pomôcť ďalšia legislatívna pomôcka Ako správne zadať prednostnú zrážku.

Po prepočte sa do mzdy vypočíta položka SMF80729 Základ pre exekúcie % so sumou čistej mzdy povinného, a položka SMF80721 Exekúcia 2/3 so sumou samotnej zrážky.

Viac o výpočte exekúcií a výživného aj s konkrétnymi príkladmi sa dočítate v príručke Príklady výpočtu výživného a exekučných zrážok.