Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Inšpekcia práce – 1. časť

Inšpekcia práce – 1. časť

Poznáte pojem inšpekcia práce?

Prinášame Vám:

 • definíciu pojmu,
 • prehľad ako a kde pôsobí,
 • či poskytuje poradenstvo a komu,
 • aké má sankčné oprávnenia a
 • či je možné podať podnet na tento orgán.

Inšpekcia práce je systém štátnych orgánov, ktoré presadzujú dodržiavanie predpisov upravujúcich pracovné vzťahy a pracovné podmienky.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je ústredný orgán štátnej správy, ktorý zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie štátnej politiky ochrany práce, riadi a kontroluje Národný inšpektorát práce a zodpovedá za výkon inšpekcie práce.

Inšpekcia práce pôsobí:

 • kontrolne,
 • ako poradenský orgán,
 • represívne.

Zo všeobecnej pôsobnosti inšpekcie práce sú vyňaté nasledovné taxatívne vymedzené pracoviská:

 • Ministerstva vnútra SR,
 • Policajného zboru SR,
 • Hasičského a záchranného zboru,
 • Ministerstva obrany SR,
 • Ozbrojených síl SR,
 • Zboru väzenskej a justičnej stráže SR,
 • Železničnej polície,
 • Colnej správy SR,
 • a niektoré chránené priestory.

Bezplatné poradenstvo

Inšpekcia práce poskytuje bezplatné poradenstvo v rozsahu základných odborných informácií a rád o spôsoboch, ako efektívne dodržiavať právne predpisy:

 • zamestnávateľom,
 • fyzickým osobám, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi,
 • zamestnancom.

Úlohou poradenstva nie je podávať záväzné výklady právnych predpisov, nakoľko výklad zákonov robí Najvyšší súd SR svojou rozhodovacou činnosťou.

Národný inšpektorát práce poskytuje informácie občanom Slovenskej republiky a občanom členských štátov Európskej únie o pracovných podmienkach v Slovenskej republike a v členských štátoch Európskej únie, ktoré sa týkajú vysielaných zamestnancov.

Poradenstvo je súčasťou preventívnych opatrení na zlepšenie pracovných podmienok a elimináciu rizík a faktorov, ktoré podmieňujú vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.

Sankcie

Sankcie sú nástrojom na presadzovanie uplatňovania právnych predpisov v praxi. Sankčné oprávnenia inšpekcie práce sú:

 • zákazy,
 • odobratie oprávnenia,
 • odobratie osvedčenia a preukazu,
 • uloženie finančnej pokuty.

Inšpektoráty práce ukladajú finančné pokuty:

 • zamestnávateľom,
 • fyzickým osobám, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi,
 • fyzickým osobám.

Pri ukladaní pokuty inšpektorát práce zohľadňuje jej preventívne pôsobenie a prihliada aj na ďalšie okolnosti. Proces uloženia sankcií sa riadi správnym poriadkom - zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Podnety

Podnet je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá poukazuje na porušovanie pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, a kolektívne vyjednávanie.

Pre podnet na zamestnávateľa je potrebné uviesť :

 • meno, priezvisko a adresu bydliska (pokiaľ sa podanie pošle anonymne, tak tento bod sa neuvedie, ale v tom prípade nebude žiadateľ informovaný o výsledku inšpekcie práce, taktiež šetrenie anonymných podnetov je na posúdení hlavného inšpektora práce),
 • presnú adresu firmy, resp. zamestnávateľa (u ktorého dochádza k porušovaniu predpisov),
 • čo je podľa žiadateľa vo firme porušované (napr. pracovnoprávne predpisy alebo predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci).

Podnet je možné zaslať na miestny príslušný inšpektorát práce (podľa miesta prevádzky, resp. sídla zamestnávateľa), prípadne aj na Národný inšpektorát práce.

Zdroj:

 • Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny.
 • Legislatíva Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.