Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Inšpekcia práce – 2. časť,
Národný inšpektorát práce, Inšpektoráty práce

Inšpekcia práce – 2. časť

Národný inšpektorát práce je orgán štátnej správy, ktorý zabezpečuje úlohy v oblasti inšpekcie práce s celoslovenskou pôsobnosťou, riadi a kontroluje inšpektoráty práce, zjednocuje a racionalizuje pracovné metódy inšpektorátov práce. Je aj odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodol inšpektorát práce.

Národný inšpektorát práce poskytuje svoju webovú stránku, na ktorej sa nachádzajú:

 • informácie o záležitostiach inšpekcie práce a kontakty na Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce,
 • informačné letáky o niektorých pracovnoprávnych záležitostiach,
 • informácie o vysielaní zamestnancov do členských štátov Spoločenstva.

Inšpektoráty práce sú orgány štátnej správy, ktoré zabezpečujú vykonávanie inšpekcie práce u zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi.

Inšpektoráty práce vykonávajú dozor nad dodržiavaním:

 • pracovnoprávnych predpisov, napr. Zákonníka práce,
 • právnych predpisov upravujúcich štátnozamestnanecké vzťahy,
 • predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • predpisov upravujúcich zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
 • záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv a dodržiavaním povinnosti zamestnávateľa uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a odvádzať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce.

Inšpekciu vykonávajú:

 • na všetkých pracoviskách zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, a to aj na ich pracoviskách nachádzajúcich sa na súkromných pozemkoch a v obydliach fyzických osôb,
 • vo všetkých priestoroch, v ktorých domácky zamestnanec (§ 52 Zákonníka práce) vykonáva dohodnutú prácu,
 • vo všetkých priestoroch, v ktorých zamestnanec vykonáva prácu podľa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (§ 223 Zákonníka práce).

Inšpekciu práce vykonávajú inšpektori práce, ktorí sa pri výkone inšpekcie práce identifikujú preukazom.

Prinášame zoznam inšpektorátov práce na Slovensku:

 • Inšpektorát práce Banská Bystrica.
 • Inšpektorát práce Bratislava.
 • Inšpektorát práce Košice.
 • Inšpektorát práce Nitra.
 • Inšpektorát práce Prešov.
 • Inšpektorát práce Trenčín.
 • Inšpektorát práce Trnava.
 • Inšpektorát práce Žilina.

Zdroj:

 • Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny.
 • Národný inšpektorát práce.

Prečítajte si predchádzajúcu časť článku:

Inšpekcia práce – 1. časť