Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Inšpekcia práce – 3. časť,
Povinnosti zamestnávateľov a fyzických osôb

Inšpekcia práce – 3. časť

Zamestnávateľ je povinný inšpektorovi práce pri výkone inšpekcie práce:

  • umožniť voľný vstup do priestorov a na pracoviská a utvárať podmienky na nerušený a rýchly výkon inšpekcie práce,
  • poskytovať informácie o zistených neodstrániteľných nebezpečenstvách, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie zamestnancov alebo iných fyzických osôb,
  • umožniť odobratie nevyhnutne potrebného množstva vzoriek materiálov alebo látok na účely rozboru,
  • umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na výkon inšpekcie práce,
  • predložiť na požiadanie alebo najneskôr v čase zisťovania totožnosti fyzických osôb nachádzajúcich sa na jeho pracoviskách doklady, ktorými preukáže pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo právny vzťah podľa osobitného predpisu k týmto osobám.

Zamestnávateľ je na požiadanie povinný poskytnúť inšpektorátu práce alebo inšpektorovi práce:

  • všetky podklady a informácie potrebné na výkon inšpekcie práce vrátane prvopisov dokladov a technických nosičov údajov,
  • meno osoby, ktorá vykonáva prácu podľa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, adresu miesta výkonu práce, dátum vzniku pracovnoprávneho vzťahu a predpokladaný rozsah prác,
  • meno domáckeho zamestnanca a adresu miesta výkonu práce.

Zdroj: Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny.

Prečítajte si predchádzajúcu časť článku:

Inšpekcia práce – 1. časť

Inšpekcia práce – 2. časť