Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Keď je hrubá mzda nižšia ako suma minimálnej mzdy

Legislatíva

Zamestnanec, ktorý má zmluvne dohodnutý základný plat mesačne vo výške minimálnej mzdy 480 eur si v mesiaci február 2018 čerpal jeden deň dovolenku. Hrubá mzda v tomto mesiaci mu vyšla v sume 478,07 eura, čo je menej ako mesačná suma minimálnej mzdy. Nemal mať zamestnanec doplatok tak, aby suma hrubej mzdy dosiahla 480 eur?

Hrubá mzda je vypočítaná správne. Zamestnanec nemal nárok na doplatok.

Hrubá mzda zamestnanca vo februári 2018 v sume 478,07 eura pozostáva z dvoch plnení:

  • pomernej časti základného platu za 152 odpracovaných hodín zo 160 hodín fondu pracovného času v mesiaci = 480 : 160 x 152 = 456 eur
  • náhrady mzdy za čerpanie 8 hodín dovolenky pri priemernom hodinovom zárobku 2,759 eura = 8 x 2,759 = po zaokr. 22,07 eura

Pomerná časť základného platu

Podľa § 2 ods. 3 Zákona o minimálnej mzde zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, alebo zamestnancovi, ktorý neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vyjadrená v eurách za mesiac v sume zodpovedajúcej odpracovanému času. Suma minimálnej mzdy v eurách za mesiac podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.

V našom príklade je pomerná časť minimálnej mzdy zodpovedajúca odpracovanému času 456 eur. Je to rovnaká suma, ako pomerná čas základného platu zamestnanca. Z toho vyplýva, že nárok na doplatok do minimálnej mzdy nevzniká.

Náhrada mzdy za čerpanie dovolenky

Podľa § 134 ods. 5 Zákonníka práce, ak je priemerný zárobok zamestnanca nižší ako minimálna mzda, na ktorú by zamestnancovi vznikol nárok v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla potreba priemerný zárobok použiť, zvýši sa priemerný zárobok na sumu zodpovedajúcu tejto minimálnej mzde.

V našom príklade má zamestnanec priemerný zárobok vo výške minimálnej hodinovej mzdy 2,759 eura, takže najnižšia zákonná hranica hodinového priemerného zárobku je splnená. Suma náhrady je vypočítaná v správnej výške.

Záver

Napriek tomu, že suma hrubej mzdy zamestnanca nedosiahla sumu plnej výšky mesačnej minimálnej mzdy 480 eur, pri výpočte neboli porušené ustanovenia Zákonníka práce ani Zákona o minimálnej mzde.

Spracovala: Ing. Martina Lapšová