Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Kedy začína sobota a nedeľa na pracoviskách s nočnými zmenami

Novelou Zákonníka práce platnou od 1.5.2018 boli zavedené povinné príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu. V rámci nových ustanovení § 122a a § 122b Zákonníka práce sa presne určilo, že na pracoviskách s nočnými zmenami sa na účely poskytovania príslušného mzdového zvýhodnenia deň sobota, resp. nedeľa začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku. Toto osobitné vymedzenie začiatku a konca soboty a nedele na pracoviskách s nočnými zmenami je potrebné z dôvodu, že nočná pracovná zmena môže začať v jeden deň, a skončiť na druhý deň. Ak je to tak, musí sa použiť osobitné vymedzenie začiatku a konca týchto dní.Obdobné ustanovenie bolo v Zákonníku práce platné už aj pred novelou, a to vo vzťahu k určeniu začiatku a konca dňa pracovného pokoja, kde § 95 Zákonníka práce ustanovil, že na pracoviskách s nočnými zmenami sa začína deň pracovného pokoja hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena. Novela toto ustanovenie len upresnila tým, že pridala a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku. Dňami pracovného pokoja sú dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok zamestnanca v týždni (bez ohľadu na to, na aký deň v týždni pripadá), a sviatky.

Príklad: na pracovisku sa pracuje v 3-zmennej prevádzke, pričom ranná zmena je od 6.00 do 14.00 hodiny, odpoludňajšia zmena od 14.00 do 22.00 hodiny a nočná zmena od 22.00 do 6.00 hodiny ráno na druhý deň. Keďže podľa § 90 ods. 2 Zákonníka platí, že ranná zmena v zásade nesmie začínať pred 6. hodinou, len zmena od 6.00 do 14.00 hodiny môže byť určená ako prvá ranná zmena. Ak teda bola ako prvá ranná zmena v týždni určená zmena od 6.00 hodiny v pondelok ráno, za sobotu pre účely nárokov na mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu sa bude považovať doba od 6.00 hodiny v sobotu ráno do 6.00 hodiny v nedeľu ráno (24 hodín od začiatku). Obdobne za nedeľu pre účely nárokov na mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu sa bude považovať doba od 6.00 hodiny v nedeľu ráno do 6.00 hodiny v pondelok ráno. Za predpokladu, že všetky tri zmeny odpracujú v sobotu, resp. v nedeľu celú zmenu, každej bude vyplatený rovnaký počet hodín mzdového zvýhodnenia.

Rovnako sa postupuje vo sviatok. Napríklad sviatok 1. novembra pripadne na štvrtok od 0.00 do 24.00 hodiny. Ale pre účely nárokov na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok sa tento sviatok na pracovisku z nášho príkladu začne o 6.00 hodine ráno 1. novembra a skončí o 6.00 hodine ráno 2. novembra.

Spracovala: Ing. Martina Lapšová, metodik PaM, HOUR, spol. s r.o.