Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Koľko zaplatíme za daňovú licenciu

Daňová licencia

Výška daňovej licencie, ktorú budú platiť právnické osoby za rok 2014 sa určuje podľa obratu, ktorý organizácia dosiahla za dané účtovné obdobie.

Obrat pre účely daňovej licencie je definovaný v § 6 ods. 4 zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako súhrn výnosov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie.

Polovičnú daňovú licenciu platí daňovník, ktorý zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím, ak tvoria za zdaňovacie obdobie najmenej 20 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov.

Daňovník Štandardná výška ročnej daňovej licencie (minimálna výška dane z príjmov) Polovičná výška daňovej licencie
Neplatiteľ DPH, ročný obrat do 500 000 € 480 € 240 €
Platiteľ DPH, ročný obrat do 500 000 € 960 € 480 €
Ročný obrat viac ako 500 000 € 2 880 € 1 440 €

Uvedené kritériá sa posudzujú k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. U väčšiny spoločností je účtovným a zdaňovacím obdobím kalendárny rok, takže rozhodujúci bude stav k 31. 12.

Príklad:
Spoločnosť s ručením obmedzením ABC má zdaňovacie obdobie od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014 a je platiteľom DPH. Keďže má nízky obrat, rozhodne sa zrušiť svoju registráciu platiteľa DPH k 31. 10. 2014. K 31. 12. 2014 teda už nie je platiteľom DPH. Táto skutočnosť je rozhodujúca pre výšku daňovej licencie (minimálnej dane z príjmov). Takáto spoločnosť bude platiť minimálnu daň z príjmov vo výške 480 €.