Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Charakteristika a členenie krátkodobého majetku

Krátkodobý majetok

Krátkodobý majetok tvoria majetkové zložky, ktoré v podnikateľskej činnosti menia formu (naturálnu na peňažnú) a dochádza u nich k jednorazovej spotrebe. Drobný majetok členíme na zásoby, pohľadávky a krátkodobý finančný majetok.

Zásoby

Nakúpené zásoby

Zásoby získané z cudzieho zdroja.

 • Materiál na sklade – nakúpený materiál za účelom použitia vo výrobnom procese.
  • základný materiál – materiál, ktorý tvorí podstatnú zložku novovytvoreného výrobku (stavebný materiál, osivá...)
  • pomocný materiál – tvorí menej podstatnú časť výrobku (farby, laky...)
  • prevádzkový materiál – netvorí časť výrobku, ale podmieňuje jeho výrobu (chemické ochranné látky, hnojivá...)
  • náhradné súčiastky – veci určené na údržbu dlhodobého majetku
  • obaly – slúžia na ochranu a dopravu majetku (vratné obaly, nevratné obaly...)
  • potraviny – slúžia na výrobu jedál
 • Tovar – nakúpené zásoby za účelom ďalšieho predaja. Tovarom môžu byť aj vlastné výrobky ak odčlenené do vlastnej predajne.

Zásoby vlastnej výroby

Zásoby získané v priebehu výrobného procesu.

 • nedokončená výroba – zásoba, ktorá neprešla všetkými výrobnými procesmi. Je to vlastne rozpracovaný výrobok
 • polotovary vlastnej výroby – zásoby, ktoré neprešli všetkými výrobnými procesmi, ale sú evidované oddelene a sú určené na predaj (motor, burčiak...)
 • výrobky – výsledné produkty výrobného procesu. Sú určené na predaj alebo aj na vlastnú spotrebu
 • zvieratá – sú zásobou biologického charakteru, ktorá sa v čase účtovania nepoužíva na reprodukčné účely v chove (mláďatá, zvieratá na výkrm, ryby, včely, psy...)

Pohľadávky

Predstavujú peňažné prostriedky, na ktoré máme nárok. Napríklad faktúry, ktoré sme vystavili, ale ešte sme neobdržali za ne úhradu.

Krátkodobý finančný majetok

Tvoria ho peňažné prostriedky, ktoré môžu byť v hotovosti v pokladnici alebo na účte v banke. Patria sem aj ceniny (poštové známky, kolky...).