Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Kto má nárok na nevyplatený dôchodok po zomretom

Uzatvorenie dohody s evidovaným nezamestnaným

Ak poistenec splnil podmienky nároku na dôchodok, uplatnil si nárok na dôchodok a jeho výplatu a následne zomrel alebo ak bol dôchodok pred smrťou poistenca priznaný, Sociálna poisťovňa vyplatí sumy splatné ku dňu smrti poistenca postupne manželovi/manželke, deťom a rodičom, a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Nárok na nevyplatený dôchodok po zomretom si môže uplatniť manžel/manželka pri žiadosti o vdovecký/vdovský dôchodok.

Deti si uplatňujú nárok na nevyplatený dôchodok po zomretom čestným vyhlásením overeným orgánom štátnej správy o tom, že sú buď jediným dieťaťom zomretého alebo, pri viacerých deťoch - sú si vedomí, že nevyplatený dôchodok je spoločným nárokom všetkých detí zomretého.

Rodičia si uplatňujú nárok na nevyplatený dôchodok po zomretom dieťati rovnako čestným vyhlásením overeným orgánom štátnej správy o tom, že sú otcom/matkou a jediným priamym dedičom zomretého dieťaťa.

V čestnom vyhlásení musí byť tiež uvedené, že žiadateľ si je vedomý právnych následkov uvedenia nesprávnych údajov. Podpis žiadateľa na vyhlásení musí byť úradne osvedčený (notárom, pracovníkom obce alebo okresného úradu).

Uvedené nároky nie sú predmetom dedičstva. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet spomínaných fyzických osôb.

Zdroj: Sociálna poisťovňa