Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Kto podáva súhrnný výkaz DPH

Súhrnný výkaz DPH

Povinnosť podať súhrnný výkaz DPH má platiteľ dane, ak dodal tovar alebo službu do iného členského štátu EÚ.

Povinnosť podať súhrnný výkaz má aj zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH, ak poskytla služby s miestom dodania v inom členskom štáte zdaniteľným osobám a nezdaniteľným právnickým osobám identifikovaným pre DPH.

Zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH je povinná podať súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala službu do iného členského štátu.

Povinná registrácia pre DPH podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH aj pre zdaniteľné osoby, ktoré nie sú platiteľom dane vznikla na základe potreby zdieľania informácií o dodávkach služieb medzi jednotlivými členskými štátmi.

Povinnosť registrácie majú zdaniteľné osoby, ktoré nie sú platiteľom dane, a ktoré majú v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiavajú a dodali službu do iného členského štátu.

Ak je zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH, žiadosť o registráciu pre daň podľa § 7a zákona o DPH nepodáva.

Príklad:
Podnikateľ so sídlom v Bratislave nie je platiteľom dane a nie je ani registrovaný pre daň podľa § 7 zákona o DPH, keďže nenadobúda tovar z iného členského štátu. Na základe dohody s podnikateľom, ktorý má sídlo v Maďarsku, má zámer poskytnúť mu nájom stavebného mechanizmu. Miesto dodania služby bude v Maďarsku a osobou povinnou platiť daň bude maďarský podnikateľ. Slovenský podnikateľ musí ešte pred dodaním služby požiadať o registráciu pre daň podľa § 7a zákona o DPH. Službu fakturuje v cene bez dane a dodanie služby uvádza v súhrnnom výkaze, ktorý podá za kalendárny štvrťrok, v ktorom dodá službu. Ak sa dodanie služby uskutočňuje opakovane, slovenský podnikateľ je povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom je deň dodania služby.

Ak zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH nedodá v príslušnom kalendárnom štvrťroku službu s miestom dodania v inom členskom štáte súhrnný výkaz nepodáva.