Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Zamestnávate ľudí? Na mesačný výkaz za zamestnanca by ste nemali zabudnúť

Zamestnávate ľudí? Na TOTO by ste nemali zabudnúť

Aj keď Sociálna poisťovňa zamestnávateľov neustále upozorňuje na neodovzdané povinné mesačné výkazy za ich zamestnancov, mnohí zamestnávatelia si svoju povinnosť neplnia. Sociálna poisťovňa len začiatkom januára poslala 8488 upozornení prostredníctvom e-mailov a SMS správ za nesplnenie tejto povinnosti pre mesiac november 2017. Celkový počet oslovených zamestnávateľov predstavoval 6194 zamestnávateľov.

Svoj nedostatok tak následne opravilo a svoju povinnosť si splnilo 969 zamestnávateľov, ktorí dodatočne výkazy zaslali.

Mesačný výkaz poistného a príspevkov sú zamestnávatelia povinní zasielať za všetkých zamestnancov, ktorým trvá pracovný pomer a ktorých evidujú v stave zamestnancov. Tieto výkazy zasiela do Sociálnej poisťovne elektronicky.

V mesačných výkazoch je potrebné uvádzať aj tých, čo majú prerušené sociálne poistenie napr. z dôvodu rodičovskej dovolenky alebo neplateného voľna. Aj tých, čo majú vylúčenú povinnosť platiť poistné napr. z dôvodu poberania materského alebo práceneschopnosti. Platí to aj v prípade, ak zamestnávateľ zamestnáva len jedného zamestnanca a toho sa prerušenie alebo vylúčenie týka.

Mesačný výkaz poistného a príspevkov sa predkladá v lehote splatnosti poistného. Lehotou splatnosti poistného je podľa § 143 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení deň určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca. Ak je výplata týchto príjmov rozložená na rôzne dni, poistné je splatné v deň poslednej výplaty príjmov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. Ak nie je taký deň určený, poistné je splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné. Ak deň splatnosti poistného pripadne na sobotu a na deň pracovného pokoja, poistné je splatné v najbližší nasledujúci pracovný deň.

Aby ste predišli zbytočným nedostatkom, môžete buď osobne na pobočke Sociálnej poisťovne, alebo prostredníctvom adresy mojekontakty@socpoist.sk nahlásiť vaše aktuálne kontakty - mobilné číslo alebo e-mail. V prípade potreby vás Sociálna poisťovňa na vzniknuté nedostatky upozorní.

Zdroj: Sociálna poisťovňa