Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Dopad sumy minimálnej mzdy na ďalšie nároky zamestnancov

Minimálna mzda neurčuje iba samotnú minimálnu výšku výplaty, ale ovplyvňuje a iné položky mzdy.

Minimálne mzdové nároky

Podľa § 120 Zákonníka práce zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce (ďalej len "stupeň") príslušného pracovného miesta. Sadzba minimálneho mzdového nároku je násobkom hodinovej minimálnej mzdy pre 40-hodinový ustanovený pracovný týždeň alebo minimálnej mesačnej mzdy a koeficientu pre príslušný stupeň náročnosti práce. Pre minimálne mzdové nároky platia rovnaké pravidlá ako pre minimálnu mzdu pri kratšom ustanovenom týždennom pracovnom čase a pri skrátenom pracovnom úväzku. Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku.

Priemerný a pravdepodobný zárobok

Podľa § 134 ods. 5 Zákonníka práce priemerný alebo pravdepodobný zárobok zamestnanca na pracovnoprávne účely nesmie byť nižší ako suma hodinovej minimálnej mzdy, resp. sadzba minimálneho mzdového nároku v eurách za hodinu.

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Podľa § 123 ods. 1 Zákonníka práce patrí zamestnancovi za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie v sume najmenej 20 % minimálnej hodinovej mzdy. Pre rok 2014 je to suma 0,4046 €/hod.

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

Podľa § 124 Zákonníka práce zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosti v prostredí podľa § 124 ods. 2 Zákonníka práce, patrí popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce v sume 20 % minimálnej hodinovej mzdy. Pre rok 2014 je to suma 0,4046 €/hod.

Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska

Podľa § 96 ods. 5 Zákonníka práce patrí zamestnancovi za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska náhrada v sume najmenej 20 % minimálnej hodinovej mzdy. Pre rok 2014 je to suma 0,4046 €/hod.

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce a náhrada za pracovnú pohotovosť určené sumou 20 % minimálnej hodinovej mzdy patria zamestnancovi aj za zlomky hodín. Táto suma je spodnou hranicou bez ohľadu na dĺžku určeného týždenného pracovného času.

Mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku

Podľa § 96 ods. 3 Zákonníka práce patrí zamestnancovi za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej hodinovej mzdy. Pomernou časťou základnej zložky mzdy sa rozumie suma, ktorá zamestnancovi patrí za počet hodín neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku. Ak je zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou, pomernou časťou je alikvotná časť mesačnej mzdy. Ak je odmeňovaný hodinovou mzdou, pomernou časťou je súčin hodinovej tarify a počtu hodín neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

Daňový bonus

Zamestnanec má nárok na daňový bonus okrem iného v prípade, ak dosiahne požadovanú minimálnu výšku príjmu, ktorou je suma hrubého zdaniteľného príjmu zo závislej činnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci aspoň vo výške polovice platnej mesačnej minimálnej mzdy. Od 1. 1. 2014 to bude suma 176 €.

Zamestnanec s nižším mesačným hrubým zdaniteľným príjmom nemá nárok na mesačný daňový bonus (napr. z dôvodu, že bol celý mesiac dočasne práce neschopný). To však neznamená, že zamestnanec stráca na plnú ročnú sumu daňového bonusu. Tento si uplatní po skončení kalendárneho roka pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň alebo podaním daňového priznania a to v prípade, že za príslušný rok zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti boli aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. V roku 2014 pôjde o sumu 2 112 €.

Zamestnanecká prémia

Jednou z podmienok na uplatnenie zamestnaneckej prémie je podľa § 32a Zákona o dani z príjmov dosiahnutie požadovanej výšky tzv. posudzovaných zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti ročne, ktorá predstavujú minimálne sumu 6-násobku minimálnej mzdy (pre rok 2014 suma 2 112 €).

Spôsob výpočtu zamestnaneckej prémie závisí od toho, či posudzované príjmy dosiahli výšku od 6-násobku do 12-násobku minimálnej mzdy (pre rok 2014 suma 4 224 €) – vtedy sa pri výpočte vychádza z fiktívneho čiastkového základu dane (z 12-násobku minimálnej mzdy), alebo posudzované príjmy dosiahli výšku viac ako 12-násobok minimálnej mzdy – vtedy sa pri výpočte vychádza zo skutočného čiastkového základu dane.